Mer än en typ av projekt Östberga

Östberga karta
Den streckade linjen visar programområdet och cirkeln visar detaljplanområdet.

Om projektet

Stockholms stad har flera stadsutvecklingsprojekt på gång i Östberga. Ett övergripande program tas nu fram för området Östbergahöjden, Östbergabackarna, Kvarnbacken och västra Liseberg. Staden arbetar samtidigt med en detaljplan för Östberga centrum. I slutet av maj 2017 startar samrådet om programförslaget.

Vad?

PROGRAMMET

I november 2015 startade den övergripande planeringen, programarbetet, för Östberga. Programområdet omfattade från början Östbergahöjden, Östbergabackarna och Kvarnbacken. Senare utökades området till att även omfatta den västligaste delen av Liseberg mot Åbyvägen. Programmet är en del i stadens satsning på Östberga där man vill ta ett helhetsgrepp och stärka området både ekonomiskt och socialt. Arbetet bedrivs i samverkan mellan olika fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningen Årsta-Enskede-Vantör.

Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Den sociala hållbarheten är i fokus. Tanken är också koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området. Nya förskolor och 800-1 000 nya bostäder föreslås.

DETALJPLAN för centrum och förskoletomten

Parallellt med det övergripande programarbetet pågår arbetet med en detaljplan för Östberga centrum och tomten där den nedbrunna förskolan låg (kvarteren Släkten 1 och Familjen 2). Syftet med planen är att bygga en ny förskola och att rusta upp och skapa mer aktivitet och trygghet i centrum. Eventuellt kommer man även bygga nya bostäder i centrum.

ÖPPET HUS I NOVEMBER 2015
I slutet av 2015 hade staden ett öppet hus i Östberga för att berätta om stadsutvecklingsprojekten och Samverkan Östbergas projekt i området. Många av besökarna lämnade in synpunkter och önskemål. De flesta rörde kollektivtrafik, övrig trafik, utformning av nya byggnader, grönområden och behov av service. Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör har nu sammanställt synpunkterna och beskrivit hur de tas om hand av staden i det fortsatta arbetet. Längst ner på den här sidan hittar du sammanställningen.

Vem?

Programmet tas fram av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Kontoren har nära samarbete med stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm och Samverkan Östberg. Samverkan Östberga är ett samverkansprojekt mellan staden, Omsorgsborgen och polisen som jobbar för utveckling av Östberga. Läs mer om Samverkan Östbergas arbete via länken längst ner på sidan.

Detaljplanarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med byggherrarna. Hittills har staden avtal med Svenska bostäder.

När?

Det kommer att ges flera tillfällen att lämna synpunkter på både programmet och detaljplanen. Preliminärt gäller följande tider:

- Programsamråd för området Östbergahöjden, Östbergabackarna, Kvarnbacken och västra Liseberg: slutet maj-juni 2017. När programmet är klart kommer området att delas in i flera detaljplaner.
- Samråd om detaljplanen för Östberga centrum och förskoletomten: hösten 2017

BYGGSTART
Enligt den preliminära tidplanen kan detaljplanen för Östberga centrum antas tidigast våren 2018. Byggstarten blir då tidigast 2019 och första inflyttning tidigast 2020.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Karta med positionen för Östberga utmarkerad
Se Östberga på kartsidan
Lat N 59º 17' 22" Lon E 18º 1' 59"
Se Östberga i Google Maps

Status

  • Planering

Kontakt