Arbetsplatser Östberga, Godståget 1

Godståget 1
Planområdet utgör en del av fastigheten Godståget där terminalbyggnaden finns. Svart linje illustrerar fastighetsgräns, röd planområde.

Om projektet

Västberga-Årsta terminalområde är en viktig knutpunkt för stadens varuförsörjning. Fastighets AB Brostaden planerar att uppföra en tillbyggnad på terminalbyggnaden som angränsar till Partihandlarvägen, Transportvägen och Årsta kombiterminal.

Varför?

För att staden ska fungera är det viktigt att varuförsörjningen sker så kostnads-och miljöeffektivt som möjligt. En förutsättning för effektiviteten är att varutransporten lätt kan nå slutdestinationen. Terminalbyggnaden i Östberga ligger i anslutning till järnvägen och Västberga-Årsta terminalområdes trafikleder vilket innebär att det finns goda förutsättningar för transport till området.

Vad?

Fastighets AB Brostaden planerar att bygga en större tillbyggnad på terminalbyggnadens södra sida.

Byggnaden har enligt Stadsmuseet särskilt kulturhistoriskt värde på grund av dess särpräglade och tidstypiska arkitektur med fasader i profilerad plåt och inslag av röd träpanel. Tillbyggnaden på den södra sidan bedöms inte påverka byggnadens kulturhistoriska värde negativt eftersom det främst är de norra och östra fasaderna av byggnaden som är betydelsefulla och synliga för förbipasserande.

Vem?

Fastighets AB Brostaden är byggherre.

När?

Samråd 30 juni 2015–1 september 2015. Granskning fjärde kvartalet 2015. Antagande första kvartalet 2016.

Senast uppdaterad 28 juli 2015

Karta med positionen för Östberga, Godståget 1 utmarkerad
Se Östberga, Godståget 1 på kartsidan
Lat N 59º 17' 51" Lon E 18º 1' 40"
Se Östberga, Godståget 1 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd genomförs under perioden 30 juni - 1 september 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2016. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år

Kontakt