Frågor och svar

Vad är syftet med projektet?

Projektet är ett till flera, som har till uppdrag att lösa skolbristen i området Gröndal och Liljeholmen.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB, som äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor) har fått en markanvisning, i mars 2012, för att på uppdrag av utbildningsförvaltningen bygga en skola i området.

Syftet är även att bevara det rekreationsområde som ligger kring sjön Trekanten.

Vem har gjort bedömningen av hur många skolplatser som behövs?

Det är Utbildningsförvaltningen som gör bedömningen utifrån prognoser och erfarenheter.

Hur kan jag medverka?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Stadsplanering/Planprocessen/

Vi är nu inne i ett skede i processen som kallas detaljplaneskedet. Synpunkter från samrådet håller på att sammanställas, och ett förslag till detaljplan planeras till hösten 2014.

Samrådsmöte för skolan i Trekanten hölls 22 oktober 2014.

I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Vad händer i projektet?

Plansamråd pågick 2013-10-08 - 2013-11-19.

Samrådsmöte hölls 22 oktober 2013.

Kompletterande utredningar genomfördes 2013/2014 med anledning av de remissvar som kommit in.

Ett ställningstagande presenterades för stadsbyggnadsnämnden under våren 2014.

Senast uppdaterad 15 september 2014