Trafik och vägar Norrmalm, Strömbron och Stallgatan

Strömbron
Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan

Om projektet

Stockholm stad säkerställer en framkomlig och trafiksäker cykelösning längs Strömbron och vid korsningen Strömbron/Strömgatan/Kungsträdgårdsgatan/Södra Blasieholmshamnen och vidare över Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron ska göras om till cykelbanor.

Varför?

Strömbron och korsningen med Strömgatan/Södra Blasieholmshamnen är sedan många år hårt belastad med cykeltrafik och gående. Stallgatan är utpekad som pendlingsstråk i cykelplanen.

Olycksstatistiken visar att det finns ett behov av åtgärder för att förbättra situationen för cyklister. Den nya utformningen på Strömbron och korsningen bedöms öka både säkerhet och framkomlighet för cyklister och gående.

Vad?

På Strömbrons östra del i norrgående tas ett körfält bort för biltrafik för att ge plats åt bredare cykelbana och gångbana. På den västra sidan breddas cykelbanan. Enkelriktade cykelbanor planeras.

Stallgatan är idag en genomfartsled anpassad för motorfordonstrafik och en viktig del av cykelpendlingsnätet.

De smala körfälten innebär att cyklister utsätts för stora trafik-säkerhetsrisker. Gatuutformningen kommer att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för cykeltrafiken. Det möjliggör också överflyttning av cyklister från den hårt belastade Arsenalsgatan till Stallgatan.

Gatans begränsande bredd innebär att ett körfält tas i anspråk för att skapa en enkelriktad cykellösning.

Stallgatans korsning med Blasieholmstorg anpassas och hastighetssäkras för den förväntade ökningen av gående till det framtida Nobel Center.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart är maj 2017 och beräknas vara klart sommaren 2018.

Senast uppdaterad 30 mars 2017

Karta med positionen för Norrmalm, Strömbron och Stallgatan utmarkerad
Se Norrmalm, Strömbron och Stallgatan på kartsidan
Lat N 59º 19' 46" Lon E 18º 4' 25"
Se Norrmalm, Strömbron och Stallgatan i Google Maps

Kontakt