Bostäder Norrmalm, Luntmakargatan 36

Luntmakargatan 36, Oxen Mindre 31
Befintlig fasad mot Luntmakargatan

Om projektet

På Norrmalm har flera vindsvåningar gjorts om till lägenheter under 2000-talet för att möta efterfrågan på bostäder i innerstaden. Nu upphävs vindsinredningsförbudet på Luntmakargatan 36 och ger bostadsrättsföreningen Den lilla Oxen möjlighet att göra om vindsvåningen till bostäder.

Varför?

Syftet med planen är att upphäva vindsinredningsförbudet på Luntmakargatan 36 för att det ska bli möjligt att göra om delar av vinden till bostäder.

I början av 2000-talet upphävdes vindinredningsförbudet på flera byggnader på Norrmalm för att möta efterfrågan på vindslägenheter. För byggnader med flacka tak upphävdes dock inte förbudet eftersom de ofta har en för låg takhöjd i vindsutrymmena för att fungera som bostäder. Fastigheten på Luntmakargatan 36 har ett relativt flackt tak men en arkitektstudie över vindsvåningen har visat att takhöjden möter Boverkets byggreglers krav. Projektet har därmed möjlighet att bidra till ett utökat bostadsutbud i området.

Vad?

I och med upphävningen av vindsinredningsförbudet får bostadsrättsföreningen Den lilla Oxen möjligheten att göra om 140 kvm av vindsvåningen till bostäder.

Enligt Stadsmuseet har byggnaden med sin funktionalistiska och symmetriska stil ett värde både för stadsbilden och kulturhistoriskt. Det innebär att det är viktigt att ta hänsyn till och följa byggnadens stil när vindsvåningen byggs om och takkupor läggs till.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och bostadsrättsföreningen Den lilla Oxen.

När?

Samråd andra kvartalet 2014
Betänketid tredje kvartalet 2014.
Antagande fjärde kvartalet 2014.
Laga kraft 10 januari 2015.

Senast uppdaterad 28 juli 2015

Karta med positionen för Norrmalm, Luntmakargatan 36 utmarkerad
Se Norrmalm, Luntmakargatan 36 på kartsidan
Lat N 59º 20' 19" Lon E 18º 3' 44"
Se Norrmalm, Luntmakargatan 36 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 10 juni - 4 juli 2014.
    Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2015. Genomförandetiden är 5 år

Kontakt