Frågor och svar

Vad är en detaljplan?

Mark- och vattenområdens användning och bebyggelse inom kommunen kan enligt plan- och bygglagen regleras med detaljplaner. En detaljplan (DP) består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller täcks över av en ny.
En detaljplan får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir lovhanteringen enklare.

Läs vidare i Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 1 §

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen för Prosten 1 är att pröva möjligheten att bygga ca 30 bostadsrättslägenheter för seniorer. I förslaget ingår även ett underjordiskt garage samt en parkeringsplats för kyrkans gäster.

Kan jag få reda på mer om detaljplanen?

För mer information om detaljplanen kontakta ansvarig planhandläggare Anna Hall, telelefon: 08-508 27 301 eller e-post: anna.hall@stockholm.se

Vad är ett plansamråd?

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen enligt plan- och bygglagen bereda möjlighet till samråd. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Läs vidare i Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 12 §12 §

Jag har synpunkter på detaljplanen, hur kan jag påverka?

Genom att skicka in skriftliga synpunkter på detaljplanen, antingen via mail eller brevledes. Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit senast den 31 juli 2014. Ange ärendets namn och diarienummer:

Namn: Detaljplan för del av Prosten 1, nya seniorbostäder,
Diarienummer: 2013-15927-54

Adress:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Hur ser processen ut efter plansamrådet?

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. I detta dokument redovisas även stadsbyggnadskontorets svar på synpunkterna. Planförslaget justeras ofta som en följd av inkomna synpunkter. Det justerade förslaget ställs sedan ut och skedet kallas då granskning. Under granskningstiden finns möjlighet att liksom under samrådet lämna synpunkter skriftligen, efter detta skede sker ofta mindre justeringar (beroende på vilka synpunkter som kommit in). Därefter lämnas detaljplanen in till stadsbyggnadsnämnden för beslut om antagande. Om inga överklaganden kommer in under de tre veckor som följer beslutet om antagande, vinner planen laga kraft. Planprocessen är då slut och bygglovprocessen kan ta vid.

Hur många seniorbostäder planeras att byggas?

Cirka 30 stycken.

Var är bostäderna planerade att byggas?

Planområdet ligger  i Nockeby, nära Nockebybrons fäste vid S:ta Birgitta kyrka och Nockebybanans vändhållplats.

Vad händer med kyrkans parkeringsplatser?

Till bostäderna föreslås ett underjordiskt parkeringsgarage med 19 platser. En handikapplats ryms inom kvartersmark. Totalt möjliggörs 20 platser.

Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från vändplanen.

Hur stora kommer lägenheterna att vara?

I det aktuella förslaget redovisas 1:or, 2:or, 3:or samt 4:or på mellan 39-100 kvadratmeter.

Vem äger marken?

Marken ägs av Stockholms stad men är till stor del upplåten med tomträtt till Västerleds församling.

Senast uppdaterad 19 maj 2014