Bostäder Nockeby, Prosten 1

Vy mot kyrka
Vy mot kyrka

Om projektet

Ett seniorboende planeras i Nockeby vid slutet av Nockeby kyrkväg. Samråd om förslaget till detaljplan pågick 20 maj 2014 – 31 juli 2014. Under denna tid visades planförslaget i S:ta Birgitta kyrka i Nockeby, Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan och på denna webbsida. Under samrådstiden fanns möjlighet att lämna in skriftliga synpunker på detaljplanen.

Varför?

Stockholm växer och fler bostäder behövs. Allt fler invånare når en hög ålder, det ökar behovet av lägenheter anpassade för äldre personer.
Många som behöver lämna sitt hus och flytta till lägenhet, på grund av hög ålder, vill gärna bo kvar i det område man länge bott i. I Brommaområdet finns det en stor efterfrågan på seniorbostäder. Vidare strävar staden efter att öka variationen av bostadsformer i de olika stadsdelar. Läs gärna mer i Översiktsplan för Stockholm (se relaterade länkar).

Vad?

Seniorgården AB har fått markanvisning för att bygga omkring 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter i Nockeby i Bromma vid slutet av Nockeby kyrkväg, nära S:ta Birgitta kyrka.
Bostäderna föreslås uppföras i tre huskroppar om tre våningar och utöver det en suterrängvåning.
Stadsbyggnadskontoret undersöker nu möjligheterna att uppföra dessa bostäder. Det sker genom plan- och bygglagens planprocess för ett detaljplanearbete.
Planområdet ligger i Nockeby strax öster om Drottningholmsvägen och ca 250 meter sydost om Nockebybrons fäste. Planområdet angränsar till S:ta Birgitta kyrka som har ett högt kulturmiljövärde. Så väl kyrkan som närliggande miljö är skyddade enligt kulturminneslagen.
Två faktorer har varit styrande i gestaltningen av de nya bostäderna; att bevara och förstärka S:ta Birgitta kyrkans auktoritet på platsen samt strävan efter att hitta en typologi väl avstämd mot den kringliggande trädgårdsstaden.

När?

Stadsbyggnadsnämnden tog den 12 december 2013 ställning till startpromemoria för detaljplan för nya seniorbostäder i Nockeby, Bromma. Detaljplanering av området pågår och samrådsfasen kring detaljplaneringen var den 20 maj 2014 till och med 31 juli 2014.
Samrådsfasen innebar att allmänheten bjöds in till att ta del av det utställda förslaget samt att delta vid informationstillfällen så som samrådsmöten. Under samrådsfasen fanns möjlighet att lämna in skriftliga synpunker på detaljplanen.
Efter samrådsfasen för detaljplaneringen granskas de synpunkter som kommit in och revidering av planen sker. När ett slutligt förslag kan antas vinner det så småningom lag kraft.

Mer information finns under Aktuellt.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 6 augusti 2014

Karta med positionen för Nockeby, Prosten 1 utmarkerad
Se Nockeby, Prosten 1 på kartsidan
Lat N 59º 19' 42" Lon E 17º 55' 0"
Se Nockeby, Prosten 1 i Google Maps

Kontakt