Befintlig miljö

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som gäller befintlig miljö.

Varför har Blasieholmen valts som plats för Nobel Center?

Staden har tillsammans med Nobelstiftelsen utrett var ett Nobel Center skulle kunna lokaliseras, och har gemensamt kommit fram till att Blasieholmen är det bästa alternativet.

Ett Nobel Center bedöms bli ett attraktivt besöksmål för både stockholmare och besökare. En förutsättning för den här verksamheten är därför en central placering i Stockholm med goda kommunikationer. Det kommer också att bidra på ett positivt sätt till det besöksmål som Blasieholmen och Skeppsholmen redan är och ytterligare utöka kulturutbudet i området.

Kommer museiparken att bebyggas?

Nej, tomten som Nobel Center ska ligga på är belägen utanför museiparken som tillhör Nationalmuseum.

Hur påverkas Stockholms sjötrafik av Nobelprojektet?

Staden arbetar tillsammans med Stockholms Hamnar AB och Waxholmsbolaget för att komma fram till hur kajen i framtiden ska användas på bästa sätt, samt hitta lösningar på de funktioner som eventuellt inte kan vara kvar på platsen.

Kajerna föreslås vara kvar och iordningsställas för fortsatt rörlig båttrafik. Fartygen kommer även i fortsättningen att kunna lägga till längs kajen.

Vad händer med tullhuset och magasinen?

Staden har utrett möjligheterna att flytta tullhuset och de två varumagasinen till andra platser inom Stockholms kommun. För Tullhuset har inget möjligt alternativ hittats som innebär att husets byggnadsantikvariska värde kan bevaras i kombination med den nya platsens historia. De tillfrågade fastighetsägarna har inte heller visat intresse för att ta emot tullhuset. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att tullhuset rivs. 

Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) har visat intresse av att utreda om det går att flytta ett eller två varumagasin till Beckholmen. Staden för fortsatt diskussion kring denna möjlighet.

Utredning gällande flytt av tullhus och varumagasin

Är tullhuset och varumagasinen q- eller k-märkta?

Tullhusen och varumagasinen har ett kulturhistoriskt värde men är inte q- eller k-märkta. Det innebär att de inte omfattas av några skydds- eller varsamhetsbestämmelser. En skyddsbestämmelse som till exempel en q-märkning innebär att detaljplanen beskriver hur ägaren måste hantera byggnaden. Området och byggnaderna omfattas idag inte av någon detaljplan.

Tullhuset och varumagasinen är däremot grönklassade enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering som är indelad i de tre nivåerna blått (högst), grönt (andra nivån) och gult (lägst). Grönklassning innebär en "Byggnad med särskilt högt kulturhistoriskt värde". Klassningen utgör en del i det beslutsunderlag som stadsbyggnadskontoret använder när förslaget till detaljplan tas fram. 

Mer information om Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Tullhusets yttre är välbevarat men interiören har kraftigt förändrats över tid och byggdes bland annat om till bensinstation 1961. Endast några få spår av originalinredningen finns kvar idag.

Hur värnas de kulturhistoriska värdena på Blasieholmen?

Under arkitekttävlingen som pågick under ett år var inplaceringen på tomten och relationen till den befintliga miljön, inte minst de kulturhistoriska värdena, av stor betydelse i bedömningsarbetet. Till grund för arkitekternas arbete låg bland annat ett omfattande tävlingsprogram och en nuläges- och värdebeskrivning där de kulturhistoriska aspekterna berördes genomgripligt.
Tävlingsprogrammet finns att läsa på nobelcenter.se.

I samband med detaljplanearbetet togs en miljökonsekvensbeskrivning fram. Den har uppdaterats inför att beslut om godkännande av planen ska fattas.
Miljökonsekvensbeskrivning Nobel Center rev feb 2016

Hur ska Blasieholmen klara av den ökade bil- och busstrafik som Nobel Center kan innebära?

Trafikutredningar har genomförts som tar upp konsekvenser av projektet och ger förslag på åtgärder. Redan idag tar sig många besökare till Blasieholmen och Skeppsholmen med kollektivtrafik. En utgångspunkt är att detsamma ska gälla även för besökare till Nobel Center.

Parkeringsgaraget som tidigare föreslogs under Nobel Center har nu tagits bort, vilket gör att Blasieholmsudden kan avlastas från biltrafik. Staden vill istället prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket är nödvändigt med hänsyn till den begränsade ytan.

Detaljplanen möjliggör att kajen på Blasieholmsudden kan användas till båthållplatser för sightseeingtrafik och pendelbåtstrafik till området vilket har potential att avlasta såväl bil- som övrig kollektivtrafik.

Vilka alternativa platser har varit aktuella?

Utredningar har gjorts för att undersöka ett antal platser för placering av Nobel Center. Exempel på platser som tidigare undersökts är Norra Djurgårdsstaden, Slussen och Hagastaden.

Senast uppdaterad 1 mars 2016