Tävlingskriterier Rågsved

Byggherrarna ska föreslå olika åtgärder som skapar förutsättningar för självförsörjning – genom odling, att odling kan ske med hjälp av förnybara energilösningar, att frukt och grönsaker kan långtidsförvaras att skapa förutsättningar för lång odlingssäsong. Kretsloppslösningar ska eftersträvas.

Tävlingskriterierna har formulerats för att möjliggöra och underlätta för boende i en tätare stad att odla i sin egen bostad, balkong samt enskilt eller tillsammans inom kvarteret - det ska vara lätt att odla och möjliggöra viss självförsörjning för den som önskar.

 1. Hur stor odlingsbar ytan som inryms i projektet – kriteriet är formulerat utifrån olika zoner – odling på och invid byggnad samt olika zoner för odling på mark.
 2. Lång odlingssäsong – yta som kan odlas i växthus. Driften av växthus bör ske med lokalproducerad förnybar energi.
 3. Långtidslagring av grönsaker mm. Poäng ges utifrån lagringskapacitet och kvalitet (att utrymmet ges rätt klimat för lagring).
 4. Kretslopp – åtgärder som minimerar tillförsel av växtnäring utifrån – resurser som uppstår lokalt tas tillvara.

Senast uppdaterad 4 februari 2014

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

 • Planering

  Beskrivning

  Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt