Miljökriterier Rågsved

 • Förutsättningar för självförsörjning genom odling.
 • Lång odlingssäsong genom drift i växthus med lokalproducerad, förnybar energi.
 • Vattensnål odling; vid bevattning bör användningen av regnvatten optimeras.
 • Frukt och grönsaker kan långtidsförvaras.
 • Kretsloppslösning, d.v.s. minimal tillförsel av växtnäring utifrån.

Projektspecifika hållbarhetskrav

Det är viktigt att miljöspetsprojekten kan uppvisa en bärande idé och innovation beträffande projektet som helhet. För att få till bra helhetslösningar är det även viktigt med god arkitektur. I markanvisningstävlingen anges därför att god arkitektur ska uppfyllas. Kvaliteter som bidrar till god arkitektur är:

 • Bärande idé och innovation
 • Spännande och konsekvent gestaltning
 • Stadslivs- och upplevelsekvaliteter
 • Boendekvaliteter

Projektspecifika miljökrav Rågsved

För att projektet som helhet ska uppnå kvaliteter för hållbart byggande tillämpas delar av hållbarhetskrav från Norra Djurgårdsstaden. De anpassas för att kunna fungera i ett litet projekt och utifrån platsens förutsättningar.

 1. Miljösäkring – för att uppnå bra resultat i en satsning på miljöspets behövs organisation och struktur för miljösäkring.
 2. Hållbart energisystem – byggnaderna ska hålla en god energiprestanda och förnybar energi ska produceras lokalt.
 3. Hållbart vatten- och avloppssystem – bland annat att regnvatten ska användas för bevattning för att skapa förutsättningar för vattensnål odling.

Senast uppdaterad 10 februari 2014

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

 • Planering

  Beskrivning

  Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt