Frågor och svar

Vad innebär miljöspets?

Markanvisningstävling med ”Miljöspets” har Norra Djurgårdsstadens miljökrav som grund, men är anpassade till mindre projekt som ligger i ytterstaden.

Den byggherre som kan visa en bärande idé och övertygande innovationer beträffande projektet hållbarhetsprofil vinner markanvisningstävlingen -förutsatt att de grundläggande hållbarhetskraven klaras.

Miljöspets handlar även om att bygga hållbara bostäder med höga krav på byggmaterial, energieffektivitet och utifrån ett livscykelperspektiv.

 Området i Snösätra har fokus på urban odling, vilket innebär:

 • Att förutsättningar för självförsörjning genom odling skapas.
 • Lång odlingssäsong genom drift i växthus och inglasade utrymmen med lokalproducerad, förnybar energi.
 • Vattensnål odling; vid bevattning bör användningen av regnvatten optimeras
 • Att frukt och grönsaker kan långtidsförvaras.
 • Kretsloppslösning, d.v.s. minimal tillförsel av växtnäring utifrån.
 • Lokal produktion av förnybar energi.
 • Val av material som är hälsosama och miljövänliga.
 • Mycket låg energianvändning.
Vad är syftet?

Att Stockholms stad ska bibehålla och förstärka sin internationellt ledande position inom hållbart stadsbyggande.

Ge byggherrar chansen att visa upp sitt kunnande och sin vilja att skapa goda livsmiljöer i Stockholm.

I samarbete med forskare och näringsliv erbjuda försöksområden som kan driva på utvecklingen av hållbart byggande. 

Att projektet ska möte Stockholms stads mål för hållbart stadsbyggande, bland annat genom energi- och klimatmål.

Dra lärdom av miljöspetsprojekt för att få fram intressanta framtida stadsbyggnadsprojekt.

Varför har just Rågsved och Nockebyhov pekats ut som miljöspetsområden?

Projekten är småskaliga och planarbete kan påbörjas omgående. För båda områdena har det tagits fram program och de har båda bedömts som lämpliga bebyggelseområden.

Det krävs inga stora infrastrukturinvesteringar eller andra stora investeringar, t ex nya förskolor eller skolor.

Inom Rågsved kan projektet skapa ett mervärde för området genom att bidra till en mer blandad bebyggelse och utveckla det lokala intresset för odling.

Vad blir det för typ av bostäder?

Det blir flerbostadshus med hyresrätter. Antal och storlek på lägenheterna är inte bestämt. Slutlig utformning av bebyggelsen kommer att tas fram i detaljplanearbetet.

När kan man flytta in i de nya bostäderna?

Tidigast i slutet av år 2017. Om du är intresserad av att flytta till de nya husen i Nockebyhov eller Rågsved kan du ställa dig i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm

Hur påverkas närmiljön samt växt- och djurlivet?

Platsen som föreslås för projektet i Rågsved är i dag naturmark. Placeringen av byggnader föreslås ske på ett sådant sätt att de mest värdefulla miljöerna sparas.

Vad händer med Snösätra festplats?

Staden har föreslagit en plats för markanvisningstävlingen på öppen mark, som idag utgörs en öppen gräsbevuxen yta med festplats. Under arbetets gång kommer frågor kring grönstråk och rekreationsvärden inom planområdet och angränsande områden utredas och analyseras för att skapa en bra miljö för så många som möjligt. Festplatsen kommer att flyttas och ny placering kommer att utredas i samband med detaljplanearbetet.

Vad händer med trafiken i området?

Den föreslagna bebyggelsen ger ett mindre tillskott av bostäder. Detta ger endast en marginell ökning av trafiken i området.

Hur kan jag påverka?

Under det kommande detaljplaneskeden genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter m fl. ges möjlighet att yttra sig.
I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Läs mer om planprocessen

Hur ser processen ut?

En preliminär tidplan är uppsatt för arbetet:

 • En markanvisningstävling för byggherrar pågick till 30 april 2014 för Rågsved. Vad gäller Nockebyhov utreds området och det är därför oklart när en eventuell markanvisningstävling kommer att äga rum.
 •  Inkomna förslag utvärderas av en särskilt utvald jury.
 • Markanvisning sker 12 juni 2014 för bostäderna i Rågsved.
 • Planarbetet planeras att påbörjas i början av 2015.
 • Byggstart tidigast i slutet av 2016.
Vilka personer sitter i juryn?

Juryn är representerad av experter inom de sakområden som ska bedömas. Juryn består av följande personer:

 • Gunnar Jensen, juryns ordförande, biträdande förvaltningschef på exploateringskontoret.
 • Karolina Keyzer, stadsarkitekt vid stadsbyggnadskontoret.
 • Ronnie Kristola, projektledare stadsbyggnad/stadsplanering vid stadsbyggnadskontoret.
 • Ingmarie Ahlberg, miljöchef vid exploateringskontoret.
 • Christina Wikberger, projektledare C/O City, Urbana ekosystemtjänster vid miljöförvaltningen.
 • Marina Queiroz, landskapsarkitekt och universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land, SLU. Expertområde, stadsutveckling med fokus på urban odling.
Hur avgjordes markanvisningstävlingen i Rågsved?

Två anbud lämnades in, varav ett inte var godkänt på grund av att underlag saknas för bedömning. I och med att det bara var ett förslag kvar faller tävlingsmomentet i markanvisningstävlingen och tävlingen avslutas utan att vinnare utses.

Juryn har beslutat att arbetet med att utveckla ett miljöspets-projekt i Snösätra i Rågsved fortsätter genom direktanvisning till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vad planeras att byggas i Rågsved?

Wästbygg Projektutveckling kommer genom direktanvisning att utveckla miljöspetsprojektet i Rågsved tillsammans med staden. Wästbygg har tagit fram ett förslag som kopplar till de hållbarhets¬kriterier som staden ställt upp.

Arkitektur och gestaltning kommer att utvecklas i kommande planarbetet. Ca 60 hyreslägenheter i två flerbostadshus planeras byggas på platsen.

Hur påverkas spridningsmöjligheterna på platsen?

Projektets odlingskoncept bidrar till ökade spridningsmöjligheter för växter och djur. Byggnationen ger ett tillskott av bostäder samtidigt som det kompletterar Rågsved med ett intressant miljöspetsprojekt, kopplat till urban odling.

Senast uppdaterad 13 juni 2014