Dialog/samråd

Det politiska uppdraget

För att fånga upp kreativa åsikter i detaljplanearbetet fortsätter politikerna i Stadsbyggnadsnämnden att utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär i förlängningen att Stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggning. Om detta kan man även läsa mer om i Översiktsplanen nedan.

Dialog i projektet

Markanvisning med Miljöspets kommer att innebära en dialog och samverkan med byggherrar.

Under det kommande detaljplaneskeden genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig.

I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Senast uppdaterad 17 december 2013

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt