Frågor och svar kring markanvisningstävlingen

Publicerad
21 mars 2014 15:27
Ämne
Om projektet

Inkomna frågor angående anbudstävlingen

2014-04-09 Fråga:
Baskravsdokumentet – måste man beskriva hur man tänker jobba med varje krav i dokumentet?

Svar: Nej. Vi ställer krav på redovisning av energikravet samt kravet på dagvatten. I övrigt räcker det med en kort kommentar att man tänker jobba med kraven och har ett systematiskt arbete för detta. Det är först i senare del av projektet som uppföljning av alla kraven görs.

2014-04-09 Fråga:
Svårt att få rum med alla önskade redovisningar – punkt 1-8 – på två A4 sidor?

Svar:
De två A4-sidorna ska ge en sammanfattande beskrivning av projektet. Punkt 2-8 är redovisningar som därutöver ska lämnas in

-------------------------------------------------------------------------------

Den 19 mars hölls ett informationsmöte för intresserade byggherrar om den pågående markanvisningstävlingen för Älvsjö 1:10 – Rågsved. Projektgruppen tackar för visat intresse.

De byggherrar som har intresse, men inte hade möjlighet att vara med på informationsmötet, ombeds att kontakta Katarina Johansson för vidare information, e-post katarina.i.johansson@stockholm.se

På mötet ställdes ett antal frågor som redovisas nedan.

 1. Vilken typ av bebyggelse kommer att uppföras i det område som är markanvisat till BoKlok?
  Svar: I startpromemorian presenteras en översiktlig skiss som BoKlok har tagit fram. Denna skiss togs fram för att kunna se hur många radhus som fick plats i området. BoKloks markanvisningar omfattar totalt ca 97 radhus och kedjehus samt ca 60-80 lägenheter i småskalig flerfamiljsbebyggelse (två lägenheter/radhus), dvs totalt ca 165 lägenheter i ca 137 radhus och kedjehus. Byggnadernas omfattning och placering kommer att fastställas i detaljplaneprocessen.
 2. Är övriga planerade bostäder i Snösätra hyres- eller bostadsrätter?
  Svar: Det är bostadsrätter eller radhus och kedjehus med äganderätt. Idag är 79% av bostäderna i Rågsved hyresrätter.
 3. Används platsen idag?
  Svar: Ja, platsen kallad Perssons betong används för bland annat valborgsmässofirande. Festplatsen kommer att flyttas till annan plats i Rågsved och staden håller på att utreda alternativa platser.
 4. Finns en översiktsplan att ta hänsyn till?
  Svar: Ja, översiktsplanen Promenadstaden och Program för sambandet Farsta-Högdalen. Bebyggelseutvecklingen har omarbetats sedan programmet antogs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Sambandet-Hogdalen-Farsta/Snosatra/Bebyggelseforslag/
 5. Hur högt får man bygga?
  Svar: Det är inte bestämt.
 6. Hur många lägenheter omfattar markanvisningen?
  Svar: Minst 30 lägenheter, inget maxtal är bestämt.
 7. Hur avgränsas det området som kommer att markanvisas?
  Svar: Det är inte fastställt i detalj. Den öppna ytan är tillgänglig.
 8. Vilket parkeringstal gäller?
  Svar: Det är inte bestämt. Staden är öppen för alternativ lösning med lägre parkeringstal om åtgärder vidtas som minskar behovet av att ha egen bil, t ex om parkeringar reserveras för bilpoolsbilar.
 9. Var kommer anslutningsvägen att ligga?
  Svar: Det är inte fastställt, men sannolikt i samma läge som nuvarande tillfartsväg.
 10.  Kan man få en karta med höjdkurvor?
  Svar: Baskarta finns att tillgå på stadsbyggnadskontorets expedition.
 11.  Kan man lämna in sitt tävlingsbidrag digitalt?
  Svar: Nej, detta är inte möjligt p.g.a. regler kring anbudsöppning m.m. Läs instruktioner för inlämning noga. Anbuden ska märkas. ”Markanvisningstävling Snösätra miljöspets”, Dnr 2014-00363 och skickas till Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 Stockholm. Tävlingsbidragen ska ha inkommit till registraturet senast 2014-04-30. Tävlingsbidragen kommer att förkastas om det inte följer givna tävlingsförutsättningar eller om bolaget inte uppfyller uppsatta tävlingskriterier.
 12.  Vägs sociala aspekter av odlingen in?
  Svar: Sociala aspekter av odlingen vägs in i bedömningen av god arkitektur, men ingår inte i poängberäkning av odling.

Senast uppdaterad 11 april 2014