Bostäder Rågsved, miljöspetsprojekt

Miljöspets hållbart kretslopp

Om projektet

Stockholms stad kommer att genomföra markanvisningstävlingar med hållbarhetsaspekter som tävlingskriterier istället för pris. De två exploateringsprojekt som föreslagits är Ordenskapitlet i Nockebyhov och Snösätra i Rågsved.

Varför?

Stockholms stad vill stimulera byggandet av hållbara bostäder med höga krav på byggmaterial och på energisnålhet. Plats för stadsodling i olika former är en viktig del i en grön storstad och bör integreras i stadens nya byggnadsstrukturer.

Vad?

Inriktning Miljöspets innebär att en markanvisningstävling med tydliga hållbarhetsaspekter ska genomföras för två utpekade områden. Den byggherre som kan visa en bärande idé och innovation beträffande projektet som helhet vinner respektive markansvisningstävling.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar i samarbete med Exploateringskontoret och Miljöförvaltningen nya detaljplaner. Exploateringskontoret upplåter mark till byggherrar och ansvarar för anläggningar på park- och gatumark.

När?

En markanvisningstävling för byggherrar genomfördes mars-april 2014 för området i Snösätra. För Nockebyhov utreds området och det är därför oklart när en eventuell markanvisningstävling kommer att äga rum. När byggherrar har utsetts kommer detaljplaner för respektive område att tas fram.

Senast uppdaterad 25 juli 2014

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt