Projekt Nockebyhov

Miljöspetsprojektet i Nockebyhov i Bromma har fokus på energi och klimatpåverkan.

Området ligger i västra Nockebyhov intill Judarskogens naturreservat som är ett Natura 2000-område. Det ligger vid Gubbkärrsvägen, nära Nockebyhovsskolan och ett koloniområde.

I programmet föreslås två mindre flerbostadshus på denna plats. I det fortsatta arbetet kommer kontoret att utreda platsen närmare. Slutlig utformning av bebyggelsen kommer att prövas i detaljplanearbetet.

/PageFiles/650114/nockebyhov_webb.jpg

Senast uppdaterad 18 december 2013

Karta med positionen för Nockebyhov, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 28"
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt