Miljökriterier Nockebyhov

 • Låg energianvändning, där högsta poäng innebär en energiförbrukning om 45 kilowattimmar/ kvm och år.
 • Lokal produktion av förnybar energi – kan bygget klassas som s.k. plushus, som innebär att energi levereras till elnätet kan extrapoäng delas ut.
 • Värdering av materialvalens energiförbrukning och koldioxidutsläpp under hela dess livscykel, d.v.s. råvaruhantering, tillverkning, transporter, byggproduktion och avfallshantering av byggmaterial vägs in.

Projektspecifika allmänna krav

Det är viktigt att miljöspetsprojekten kan uppvisa en bärande idé och innovation beträffande projektet som helhet. För att få till bra helhetslösningar är det även viktigt med god arkitektur. I markanvisningstävlingen anges därför krav för god arkitektur som ska uppfyllas. Kraven innefattar följande kvaliteter:

 • Bärande idé och innovation
 • Spännande och konsekvent gestaltning 
 • Stadslivs- och upplevelsekvaliteter
 • Boendekvaliteter

Projektspecifika miljökrav Nockebyhov

 1. Miljösäkring – för att uppnå bra resultat i en satsning på miljöspets behövs organisation och struktur för miljösäkring. Samma krav på miljösäkring som för Norra Djurgårdsstaden (NDS).
 2. Hållbart vatten- och avloppssystem – delar av kraven i Norra Djurgårdsstadens miljöprogram men med viss justering för att kunna fungera utanför NDS.
 3. Ekosystem – För att minimera de negativa effekterna av intrånget i det ekologiska sambandet ställs krav på att använda en platsspecifik grönytefaktor vid planeringen av kvartersmarken.
 4. Baskrav för miljöanpassad byggnad - enligt Norra Djurgårdsstadens miljöprogram
 5. Hållbart återvinningssystem – vissa principer enligt Norra Djurgårdsstadens miljöprogram.

Senast uppdaterad 10 februari 2014

Karta med positionen för Nockebyhov, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 28"
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

 • Planering

  Beskrivning

  Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt