Frågor och svar

Vad innebär miljöspets?

Markanvisning med ”Miljöspets” har Norra Djurgårdsstadens miljökrav som grund, men med en miljöspets inom något område. Miljöspetsprojekt är ett mindre projekt med enstaka hus eller mindre kvarter.

Byggherren måste klara de grundläggande hållbarhetskraven och visa en bärande idé och övertygande innovationer beträffande projektets hållbarhetsprofil för att få en markanvisning.

Miljöspets i Nockebyhov handlar om att bygga hållbara bostäder med särskilt fokus på höga krav på byggmaterial, energieffektivitet och livscykelperspektiv. Detta innebär:

  • Mycket låg energianvändning
  • Lokal produktion av förnybar energi
  • Värdering av materialvalens energiförbrukning och koldioxidutsläpp under hela dess livscykel.
Vad är syftet?

Att Stockholms stad ska bibehålla och förstärka sin internationellt ledande position inom hållbart stadsbyggande.

Ge byggherrar chansen att visa upp sitt kunnande och sin vilja att skapa goda livsmiljöer i Stockholm.

I samarbete med forskare och näringsliv erbjuda försöksområden som kan driva på utvecklingen av hållbart byggande. 

Projektet skall möta Stockholms stads mål för hållbart stadsbyggande, bland annat energi- och klimatmål.

Dra lärdom av miljöspetsprojekt för att få fram intressanta framtida stadsbyggnadsprojekt.

Varför har just Snösätra och Nockebyhov pekats ut som miljöspetsområden?

Projekten är småskaliga och planarbete kan påbörjas omgående. För båda områdena har det tagits fram program och de har båda bedömts som lämpliga bebyggelseområden.

Det krävs inga stora infrastrukturinvesteringar eller andra stora investeringar, t.ex. nya förskolor eller skolor.

Vad blir det för typ av bostäder?

Det blir flerbostadshus med hyresrätter. Antal och storlek på lägenheterna är idag inte bestämt. Slutlig utformning av bebyggelsen kommer att tas fram i detaljplanearbetet.

I Nockebyhov planeras två mindre flerbostadshus med hyresrätt.

När kan man flytta in i de nya bostäderna?

Tidigast i slutet av år 2017. Om du är intresserad av att flytta till Nockebyhov kan du ställa dig i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm

Hur påverkas närmiljön samt växt- och djurlivet?

Det ställs höga krav på planeringen för att anpassa projektet utifrån de ekologiska värden som finns i området. Det handlar om att var och hur husen placeras samt åtgärder för att förstärka de ekologisk sambanden.

Vad händer med trafiken i området?

Den föreslagna bebyggelsen ger ett mindre tillskott av bostäder. Detta ger endast en marginell ökning av trafiken i området.

Hur kan jag påverka?

Under det kommande detaljplaneskeden genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter m fl. ges möjlighet att yttra sig.
I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Läs mer om planprocessen

Senast uppdaterad 26 november 2015