Bostäder Nockebyhov, miljöspetsprojekt

Miljöspets hållbart kretslopp

Om projektet

Stockholms stad avsåg att genomföra markanvisningstävlingar med hållbarhetsaspekter som tävlingskriterier istället för pris. De två exploateringsprojekt som föreslogs var Ordenskapitlet i Nockebyhov och Snösätra i Rågsved.

Vid närmare utredning av området i Nockebyhov visade det sig att de ursprungliga planerna för miljöspetsprojektet behövde anpassas och ändras för att bättre kunna möta de ekologiska förutsättningarna på platsen. En markanvisning till Familjebostäder genomfördes med särskilt fokus på energi och klimatpåverkan.

Varför?

Stockholms stad vill stimulera byggandet av hållbara bostäder med höga krav på byggmaterial och på energisnålhet.

Vad?

Inriktning Miljöspets innebär en markanvisning med tydliga hållbarhetsaspekter ska genomföras. Byggherren ska visa en bärande idé och innovation beträffande projektet som helhet.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar i samarbete med Exploateringskontoret och Miljöförvaltningen nya detaljplaner. Exploateringskontoret upplåter mark till byggherrar och ansvarar för anläggningar på park- och gatumark

När?

En markanvisning till Familjebostäder gjordes vid Exploateringsnämndens möte i januari 2015.

Senast uppdaterad 26 november 2015

Karta med positionen för Nockebyhov, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 20' 3" Lon E 17º 54' 28"
Se Nockebyhov, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt