Mer än en typ av projekt Mariehäll, kv. Vandenbergh 9 m.m.

Flygfoto, fotomontage
Flygfoto, fotomontage

Om projektet

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 m.m. föreslår staden cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola. I förslaget planeras även en utveckling av strandpromenaden.

Varför?

Stockholm växer och strategier för hur staden ska växa beskrivs i Stockholms översiktsplan. Mariehäll utvecklas från ett område med många industrier/verksamheter till en mer blandad stad med bostäder och verksamheter. I södra Mariehäll och norra Ulvsunda pågår nu arbete med flera detaljplaner för bostäder.

Genom detaljplanen bidrar vi till stadens bostadsmål på 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya lägenheter till år 2020.

Vad?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att industrifastigheten Vandenbergh 9 omvandlas till cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Planförslaget utgår från byggnadens kulturhistoriska värde och tillvaratar dess karaktäristiska uttryck. Den befintliga byggnadens sockeldel planeras att behållas. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassdäcket, som påbyggnaden står på, rymmer gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

I förslaget planeras en utveckling av strandpromenaden och att promenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta och är tillgänglig för både promenader och vistelse. I det fortsatta planarbetet ska strandpromenadens utformning studeras vidare.

En förskola med tre avdelningar föreslås och en förskolegård om sammanlagt cirka 820 kvm, vilket motsvarar cirka 15 kvm uteyta per barn. Förskolegården i markplan är delvis upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering planeras ske i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 (parkeringsplatser per lägenhet) för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Vem?

Stockholms stad och Niam AB

När?

Samråd om detaljplanen pågick mellan 5 april – 17 maj 2016
Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016. Planen beräknas tidigast antas under första kvartalet 2017 och vinna laga kraft under första kvartalet 2017.

Byggstart beräknas ske tidigast 2017 och inflyttning beräknas ske tidigast årsskiftet 2018/2019.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 15 december 2016

Karta med positionen för Mariehäll, kv. Vandenbergh 9 m.m. utmarkerad
Se Mariehäll, kv. Vandenbergh 9 m.m. på kartsidan
Lat N 59º 21' 45" Lon E 17º 57' 22"
Se Mariehäll, kv. Vandenbergh 9 m.m. i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Cirka 212 nya lägenheter planeras inom kvarteret Vandenbergh 9 m.m. Samråd om detaljplanen pågick 5 april – 17 maj 2016. Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016. Planen beräknas tidigast antas under första kvartalet 2017 och vinna laga kraft under första kvartalet 2017.

Kontakt