Mer än en typ av projekt Mariehäll, kv. Masugnen 5 och 7

Kartöversikt där planområdet är markerat med rött
Kartöversikt där planområdet är markerat med rött

Om projektet

Stockholm växer. I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Masugnen 5 och 7 planeras cirka 400 bostäder, lokaler och förskola. Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen i direkt anlutning till Tvärbanan.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stad med cirka 400 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Syftet är också att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Kopplingarna till omkringliggande stadsdelar stärks för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.

Förslaget överensstämmer med Stockholms översiktsplan och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Vad?

Inom planområdet finns kontors- och verksamhetsbyggnader, som planeras rivas och ersätts med bostäder. Det förslag som upprättats av stadsbyggnadskontoret omfattar cirka 400 bostäder, varav 120 på Masugnen 5 och 280 på Masugnen 7. På båda fastigheterna görs det möjligt, och delvis ställs det krav, på lokaler i husens bottenvåningar. På Masugnen 7 planeras en förskola med fyra avdelningar.

Park och gångstråk
Planen möjliggör en sammanhängande, allmänt tillgänglig strandpark med gångstråk längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. En 2,5 meter bred gångväg kompletteras med bryggor längs norra strandkanten för att skapa en större vistelseyta och en närhet till vattnet. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Skanska för Masugnen 5 och JM för Masugnen 7.

När?

Samråd om detaljplan pågick under perioden 14 juni till 4 augusti 2016.
Redovisning av samråd beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden i februari 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 16 december 2016

Karta med positionen för Mariehäll, kv. Masugnen 5 och 7 utmarkerad
Se Mariehäll, kv. Masugnen 5 och 7 på kartsidan
Lat N 59º 21' 25" Lon E 17º 57' 45"
Se Mariehäll, kv. Masugnen 5 och 7 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Cirka 400 nya lägenheter planeras inom kvarteren Masugnen 5 och 7 i Mariehäll. Samråd om detaljplan pågick under perioden 14 juni till 4 augusti 2016.
    Redovisning av samråd beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden i februari 2017.

Kontakt