Trafik och vägar Mariehäll, Bällstavägen

Bällstavägen, Mariehäll
Bällstavägen, Mariehäll

Om projektet

Annedal omvandlas från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel. En del i satsningen är att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten på Bällstavägen vid Annedal. Där passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm och för att fler ska välja att gå och cykla, planerar staden att bygga en ny gång- och cykelbana och fler övergångsställen.

Varför?

I den nya promenadsstadsdelen Annedal kommer det finnas lägenheter för cirka 5000 personer, en ny skola och flera förskolor. Bällstavägen som avgränsar området i söder trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Idag håller de enkelriktade cykelbanorna mellan Dartanjangs gata och Tappvägen, en sträcka på cirka 650 meter, inte tillräckligt hög standard och därför vill staden göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Vad?

Följande åtgärder planeras för att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten:

• Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen
• Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Mariehällstorget och på både sidor om Dartanjangs gata och Tappvägen
• Upprustning av befintliga busshållsplatser
• Filer för vänstersvängande trafik skapa bättre framkomlighet vid korsningarna Bällstavägen-Dartanjangs gata och Bällstavägen-Tappvägen

Vem?

Trafikkontoret och Exploateringskontoret.

När?

Upprustningen av Bällstavägen pågår till hösten 2017.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad.

Det kommer att märkas en ökning av byggtrafik, damm samt buller, bland annat från maskiner samt i samband med gräv- och schaktarbeten.

Tappvägen, delen mellan Kamomillagatan och Bällstavägen stängs av under perioden 10 april-30 september 2017. Vid korsningen Bällstavägen/Tappvägen kommer ledningar och kablar att läggas om, trafikljus att installeras och gatan finplaneras. Dartanjangs gata kommer att vara den enda in-/utfartsvägen till/från Annedal under perioden. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet vid Tappvägen/Bällstavägen som vanligt. Lastbilar som ska köra in i Annedal kommer att hänvisas via Dartanjangs gata samt Annedalsvägen.

Senast uppdaterad 6 april 2017

Karta med positionen för Mariehäll, Bällstavägen utmarkerad
Se Mariehäll, Bällstavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 39" Lon E 17º 56' 47"
Se Mariehäll, Bällstavägen i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Bällstavägen rustas upp med ny gång- och cykelbana, signalreglerade korsningar och nya busshållplatser.

  • Klart

    Beskrivning

    Arbetena beräknas vara avslutade under sommaren 2017.

Kontakt