Service Marieberg, Smedsuddsvägen 2

Boulebar
Boulebar med uteservering sett från Rålambshovsparken.

Om projektet

Staden strävar efter att förse Stockholmarna med innehållsrika och attraktiva parker där de kan roa sig och ägna sig åt friluftsliv. Rålambshovsparken är en av Stockholms största aktivitetsparker och i parkens utkant, på Smedsuddsvägen 2, bedriver Boulebar sin populära restaurang under sommaren. Boulebar vill kunna hålla öppet även på vintern och har därför lämnat in en ansökan om planändring.

Varför?

Boulebar vill göra investeringar i sin byggnad och verksamhet för att kunna hålla öppet även på vintern. För att kunna göra det behöver Boulebar få en långsiktig markupplåtelse i form av exempelvis arrende, d.v.s. att marken hyrs ut till Boulebar av staden. Men eftersom planområdet är parkmark kan staden inte arrendera ut marken om den inte först görs om till kvartersmark.

Rålambshovsparken är en populär aktivitetspark men kan kännas otrygg på vintern eftersom det inte finns någon verksamhet med permanent karaktär där. Boulebar berikar parken med sitt utbud och om verksamheten var öppen på vintern skulle den bidra till en ökad trygghet i området. Därför är det positivt för både staden och Boulebar att ändra markanvändningen för planområdet från parkmark till kvartersmark för restaurang, kultur- och fritidsverksamhet.

Vad?

Planområdets markanvändning ändras från parkmark till kvartersmark för restaurang, kultur- och fritidsverksamhet. Boulebar får då byggrätt som motsvarar den befintliga byggnadens höjd och utbredning. Den befintliga byggnaden och dess uteservering kommer att ingå i kvartersmarken inom planområdet och boulebanorna kommer att ligga kvar på parkmarken utanför planområdet.

Vem?

Stockholms stad äger marken. Boulebar Sverige AB (Boulebar) är planbeställare.

När?

Samråd april/maj 2015
Granskning tredje kvartalet 2015
Antagande fjärde kvartalet 2015
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Senast uppdaterad 18 augusti 2015

Karta med positionen för Marieberg, Smedsuddsvägen 2 utmarkerad
Se Marieberg, Smedsuddsvägen 2 på kartsidan
Lat N 59º 19' 42" Lon E 18º 1' 38"
Se Marieberg, Smedsuddsvägen 2 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 14 april - 27 maj 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2015. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Kontakt