Beslut och handlingar

Startpromemoria

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2006-05-15 § 8 att uppdra åt kontoret att påbörja planarbete för kvarteret Primus mm i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.

Markanvisning

I december 2008 godkände exploateringsnämnden en markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Lilla Essingen 1:11 mm. I förslaget markanvisas ett område längs Essingeleden till Svenska Bostäder för att utföra en skärmbyggnad, ca 10 våningar hög, med hyresrätter och ett område i Primushamnen till Sjaelsö Sverige AB för att utföra fyra huskroppar, 6-7 våningar höga, med bostadsrätter. Förslaget var avsett att samordnas med Vasakronans planering. I nuvarande detaljplaneförslag markanvisas tre huskroppar på utfylld mark samt ett hus intill Svenska Bostäders skärmhus till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Exploateringsnämnden godkände i november 2013 ny markanvisning till bolaget istället för Sjaelsö Sverige AB.

Ställningstagande inför programsamråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2009-09-15 § 11att i huvudsak bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med tillägget att byggnadernas uttryck även senare i processen ska vara minst lika djärva, lekfulla och framåtsyftande som i redovisat förslag. Att läget intill och på vattnet ska tas tillvara. Att promenaden inte får riskera att uppfattas som halvprivat, utan på eller alldeles intill denna bör lokaler för en eller flera vattennära restauranger inplaneras. Att det är viktigt att bottenvåningarna i den nya stadsdelen utformas så att de kan hysa butiker, caféer, restauranger och lokaler för företag.

Redovisning av programsamråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2010-11-30 att godkänna redovisningen av programsamrådet och att uppdra åt kontoret att upprätta förslag till detaljplan i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.

Plansamråd

Plansamråd ägde rum den 19 maj – 31 augusti 2014.

 

Godkännande samrådsredogörelse och plansamråd

Samrådsredogörelsen med skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet redovisades vid stadsbyggnadsnämndensmöte i februari 2016.

Granskning av detaljplan för Primusområdet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Primusområdet i stadsdelen Lilla Essingen, diarienummer: 2006-05021.

Planen kan granskas under tiden 29 mars – 26 april 2017.
Planen möjliggör cirka 600 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt förskola och verksamhetslokaler i fastigheternas bottenplan för exempelvis restaurang eller café. Ett nytt allmänt promenadstråk vid vattnet planeras som gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.
Läs mer om granskningen

Senast uppdaterad 29 mars 2017

Karta med positionen för Lilla Essingen, Primus utmarkerad
Se Lilla Essingen, Primus på kartsidan
Lat N 59º 19' 28" Lon E 18º 0' 18"
Se Lilla Essingen, Primus i Google Maps

Kontakt