Bostäder Lilla Essingen, Primus

Vy från Fredhäll mot Primusområdet på Lilla Essingen. Illustration: Sweco
Vy från Fredhäll mot Primusområdet på Lilla Essingen. Illustration: Sweco

Om projektet

Staden växer. I Primusområdet på Lilla Essingen pågår ett arbete med detaljplan för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler inkluderande olika typer av centrumfunktoner, handel, kontor och förskola främst i entréplan mot allmän plats. Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Stockholms översiktsplan att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten.

Vad?

Planen möjliggör ca 600 nya bostäder, varav cirka 210 bostäder på stadens mark och 390 bostäder på privat mark. Cirka 110 bostäder som planeras på stadens mark planeras som hyresrätter. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan. Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön.
Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage rivs och ersätts med bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i ett underjordiskt garage med två våningar.

Ett sammanhängande parkrum och ett tillgängligt promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner, med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats

Befintlig brygganläggning invid Östra Primusparken som idag innehåller båtplatser för Lux Båtklubb och Essingen Båtklubb kompletteras med ytterligare flytbryggor samt två mindre byggnader för Lilla Essinge Båtklubbs verksamhet bl. a. Detaljplanen förutsätter att vinteruppläggning av Lilla Essinge Båtklubbs båtar flyttas till annan plats, detta möjliggörs genom en utökning av befintlig båtuppläggningsplats i Lövsta, Hässelby.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Oscar Properties, Svenska Bostäder AB och Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vasakronan äger fastigheten Primus 1. Oscar Properties har tecknat avtal om att förvärva kvarteret Primus 1 på Lilla Essingen av Vasakronan. Tillträde sker när pågående detaljplaneförändring vinner laga kraft.

När?

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 maj 2006 (§ 8) att uppdra åt kontoret att påbörja planarbete för kvarteret Primus mm i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Plansamråd pågick under perioden 19 maj – 31 augusti 2014.
Samrådsredogörelsen med skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet redovisades vid stadsbyggnadsnämndensmöte i februari 2016. Ett reviderat förslag till detaljplan för Primus 1 m m har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden 29 mars – 26 april 2017. Detaljplanen beräknas att godkännas i Stadsbyggnadsnämnden under tredje kvartalet 2017 och antas i Komunfullmäktige under fjärde kvartalet 2017.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 29 mars 2017

Karta med positionen för Lilla Essingen, Primus utmarkerad
Se Lilla Essingen, Primus på kartsidan
Lat N 59º 19' 28" Lon E 18º 0' 18"
Se Lilla Essingen, Primus i Google Maps

Kontakt