Upprustningar Södermalm, Lilla Blecktornsparken

Illustrationsplan Lilla Blecktornsparken
Illustrationsplan Lilla Blecktornsparken

Om projektet

Södermalms stadsdelsförvaltning har i samarbete med trafikkontoret tagit fram ett program för upprustning av Lilla Blecktornsparken. Programmet beslutades av Södermalms stadsdelsnämnd den 13 december 2012.
Innan arbetet med programmet påbörjades hölls under våren 2011 ett öppet samråd för att få synpunkter från parkens brukare om hur parken bör utvecklas. Ett särskilt samråd med barn hölls också på plats i parken. Under samrådstiden inkom många bra synpunkter och idéer vilka i den mån det varit möjligt beaktats och arbetats in i programmet.

Varför?

Målsättningen med den kommande upprustningen av Lilla Blecktornsparken är att parken ska utvecklas som en inbjudande kvarterspark med attraktiva målpunkter för olika åldrar med fokus på aktivitet och samling. Parkens grundkaraktär som bygger på 1940-talets aktivitetspark bevaras och förädlas.

Vad?

Tillgängligheten till parken förbättras avsevärt genom att parken erhåller nya entréer mot Katarina Bangata. Genom att minigolfbanorna tas bort kan det stora centrala parkrummet för lek, spel och vistelse återskapas. Där minigolfen idag har sina lokaler skapas ett trädgårdskafé/restaurang som får utgöra parkens nya målpunkt. Kring serveringsbyggnaden skapas nya attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktivitetsytor för exempelvis boule och pingis. Området kring plaskdammen utvecklas för att få ett högre lekvärde men också för att förbättra tillgängligheten och användbarheten. Genom att byta plats på tennis- och bollplanen skapas en ny öppen port in i parken. Samtliga parkvägar lagas och nya parksoffor sätts ut. Ett belysningsprogram tas fram för att skapa en attraktiv och trygghetsskapande ljussättning av parken.

När?

Upprustningen av parken planeras starta i början av hösten 2015 och parken blir klar under sommaren 2017.

Senast uppdaterad 10 mars 2017

Karta med positionen för Södermalm, Lilla Blecktornsparken utmarkerad
Se Södermalm, Lilla Blecktornsparken på kartsidan
Lat N 59º 18' 32" Lon E 18º 5' 10"
Se Södermalm, Lilla Blecktornsparken i Google Maps

Kontakt