Trafik och vägar Liljeholmen-Södermalm: Liljeholmsbron och Långholmsgatan

Liljeholmsbron och Långholmsgatan
Perspektiv Liljeholmsbron och Långholmsgatan

Om projektet

Liljeholmsbron och Långholmsgatan är utpekade cykelpendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög idag och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Varför?

Liljeholmsbron är en viktig infartsled mot Stockholms innerstad och under sommarsäsongen passerar 10 000 cyklister och 1 500 gående varje dag. Långholmsgatan binder samman Liljeholmsbron och Västerbron och varje dygn passerar drygt 25 000 fordon, bland annat tät busstrafik.

Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög för cyklister och på stor del av sträckan är cykelbanor, cykelfält och gångbanor inte tillräckligt breda. På flera platser längs sträckan finns risk för konflikter mellan cyklister, fotgängare och motorfordon.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister samt att fler ska välja att cykla.

Långholmsgatan:
Söder om Folkskolegatan planeras nya enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan. Cykelbanorna kommer att gå bakom busshållplatserna och separeras från motortrafik och gångbanor. Bilkörfält kommer att tas i anspråk för att möjliggöra detta.

Liljeholmsbron:
Idag är finns dubbelriktade cykelbanor på båda sidor på bron. De kommer att bli enkelriktade. På den östra sidan i riktning mot Södermalm breddas gång- och cykelbanan till cirka 6 meter genom att ett körfält för motorfordon i södergående riktning tas bort. Gång- och cykelbanan på den västra sidan blir fortsatt cirka fyra meter bred.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet

När?

Cykelbanorna på Långholmsgatan söder om Folkskolegatan kommer preliminärt att byggas under 2018-2019.

Åtgärderna på Liljeholmsbron kommer preliminärt att genomföras i samband med renoveringen av broklaffarna, tidigast år 2019.

Under 2016 pågår ett arbete med att bygga enkelriktade cykelbanor norr om korsningen Långholmsgatan-Folkskolegatan.

Senast uppdaterad 14 mars 2017

Karta med positionen för Liljeholmen-Södermalm: Liljeholmsbron och Långholm utmarkerad
Se Liljeholmen-Södermalm: Liljeholmsbron och Långholm på kartsidan
Lat N 59º 18' 52" Lon E 18º 2' 3"
Se Liljeholmen-Södermalm: Liljeholmsbron och Långholm i Google Maps

Status

  • Planering

Kontakt