Bostäder Ladugårdsgärdet, Tegeluddsvägen 70-80

Tegeluddsvägen 70-80
Vy från Östhammarsgatan med påbyggnaden och iordninggjort gaturum med entréplats. Bild: White arkitekter

Om projektet

Bostadsbristen i Stockholm är ett faktum och ungdomar och studenter är en grupp som har det särskilt svårt att få bostad i staden. Djurgårdens Fastigheter och Estancia Fastigheter planerar att bygga 160-210 lägenheter som lämpar sig för studenter och ungdomar i ett gammalt kontorskomplex på Tegeluddsvägen 70-80 vid Ladugårdsgärdet.

Varför?

I budget för Stockholms stad 2014 beslutades att 48 000 bostäder ska byggas fram till 2022. Stadens mål är att förtäta bebyggelsen i områden med välutbyggd kollektivtrafik samt att utveckla en levande och varierad bebyggelse med ett brett utbud av bostäder och verksamheter. Projektet bidrar med runt 160-210 enkelsidiga lägenheter i ett attraktivt område nära Gärdets tunnelbanestation.

Vad?

Det gamla kontorskomplexet på Tegeluddsgatan 70-80 planeras få tre nya våningar vilket innebär att byggnaderna blir åtta våningar höga. Enligt planen kommer de två första påbyggnadsvåningarna och delar av de befintliga våningarna i byggnaderna att göras till lägenheter. Totalt kommer byggnaderna att rymma ca 160-210 enkelsidiga lägenheter om 16-25 kvm och anses lämpliga för studenter och ungdomar. Planen är även att behålla de kontor som vetter mot Tegeluddsvägen, bland annat för att fungera som bullerskydd för de bakomliggande bostäderna.

De tre nya våningarna kommer att vara indragna olika mycket från gavelfasadlivet och på så sätt skapa takterasser på olika nivåer. Det innebär att det är möjligt att skapa en stadsbild där befintlig bebyggelse träder fram istället för att döljas.

Bottenvåningarna planeras ha en öppen karaktär där restauranger, service och handel kan samsas. Det finns även planer på att förbereda plats för uteserveringar i anslutning till restaurangverksamheterna längs med byggnadens gavlar. På så vis kan ett levande och aktivt gaturum skapas i området.

I planerna finns även ett förslag på en mindre kioskbyggnad i korsningen mellan Sehlstedtsgatan-Tegeluddsvägen. Syftet med kiosken är att skapa ytterligare utrymme för lunchrestauranger, serveringar och service i närområdet och att området knyts samman som helhet.

I samband med ombyggnationen rustas områdets befintliga gångstråk upp. Planen föreslår även att två gröna pocketparker anläggs mot Tegeluddsvägen.

Vem?

Byggherrar är Djurgårdens fastigheter AB och Estancia Fastigheter AB.

När?

Samråd december 2014 – januari 2015.
Granskning första kvartalet 2015.
Antagande andra kvartalet 2015.

Senast uppdaterad 28 juli 2015

Karta med positionen för Ladugårdsgärdet, Tegeluddsvägen 70-80 utmarkerad
Se Ladugårdsgärdet, Tegeluddsvägen 70-80 på kartsidan
Lat N 59º 20' 36" Lon E 18º 6' 48"
Se Ladugårdsgärdet, Tegeluddsvägen 70-80 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 9 december 2014 - 27 januari 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2015. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år

Kontakt