Trafik och vägar Kungsholmen, Västerbronedfarten

Om projektet

Västerbron och dess nedfart är en viktig länk i stadens cykelpendlingsstråk och binder samman Södermalm och Kungsholmen. Trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög. Därför förbättrar staden framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för de som cyklar och går.

Västerbronedfarten var hösten 2016 stängd för ombyggnation av gång- och cykelbanan men är nu öppen för trafik. Arbetet fortsätter och beräknas vara klart i april 2017.

Varför?

Gång- och cykelbanorna på Västerbronedfarten håller inte tillräcklig hög standard. Idag är cykelbanan för smal och har brister i sin utformning och gångbana saknas mot Gjörwellsgatan. Tillgängligheten är inte tillräckligt bra och belysningen är dålig. Säkerheten för gångtrafikanter och cyklister behöver förbättras.

Vad?

Följande åtgärder ska genomföras:
• Gång- och cykelbanor på Västerbronedfarten breddas och får en bättre anslutning till Gjörwellsgatan.
• Tydlig separering mellan gående och cyklister.
• De två övergångsställen som korsar Västerbronedfarten hastighetssäkras.
• En ny tillgänglighetsanpassade ramp byggs ner till parken för att möjliggöra för fotgängare med funktionsnedsättning.
• Hela nedfarten får en ny förbättrad belysning och belysning under bron förbättras.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Projektet startade hösten 2016 och beräknas vara helt klart april 2017.

Påverkan i närområdet

Avstängningen av Västerbronedfarten har inneburit påverkan på framkomligheten för alla trafikslag utom gång och cykel.

Senast uppdaterad 30 januari 2017

Karta med positionen för Kungsholmen, Västerbronedfarten utmarkerad
Se Kungsholmen, Västerbronedfarten på kartsidan
Lat N 59º 19' 40" Lon E 18º 1' 21"
Se Kungsholmen, Västerbronedfarten i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Byggstart 12 september 2016

Kontakt