Kista Äng

/PageFiles/899869/kista_633.jpg

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder och studentbostäder och alla områden i Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av Stockholm.

Kista är inne i ett intensivt utvecklingsskede. I området norr om företagsområdet och i närheten av Kista gård och Kistahöjden skapas en ny stadsdel, Kista Äng, som ligger mellan Torshamnsgatan i norr och Kista Alléväg i söder.

 

Varför?

Planområdet Kista Äng ligger i Kista Science City som är ett av de främsta IT-klustren i världen och området har ett bra läge med närhet till service och kommunikationer

I Stockholms översiktsplan – Promenadstaden är Kista utpekat som ”en mycket stark tyngdpunkt med en stor mängd verksamheter (…)”

Kista förnyas och vidareutvecklas enligt framtidsvisionen Kista Science City
till en stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder och högre utbildning, vilket gör Kista Äng till en lämplig lokalisering för bostäder generellt och studentbostäder i synnerhet

 

Vad?

Området föreslås inrymma cirka 1600 bostäder, varav cirka 950 bostadsrätter, 400 hyresrätter samt cirka 240 lägenheter för cirka 400 studenter i en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden.

En skola (förskoleklass - årskurs 6) för cirka 630 elever samt 12 förskoleavdelningar planeras i området. En föreskriven byggrätt för skolbyggnaden ger möjlighet för upp till 900 elever i skolan. Totalt tolv servicelägenheter och två gruppbostäder med tolv respektive sex lägenheter planeras i området. All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad. 

Strukturplan Kista äng

Bebyggelsen, i form av tydligt avgränsade kvarter, placeras utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan och bebyggelsens höjd varierar mellan sex och åtta våningar. Mot områdets inre rum uppförs bebyggelsen i en lägre skala mellan tre upp till fyra våningar. Den tätakvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Gator och parkering
Den urbana axeln är områdets primära stråk. Stråket ingår i ett större sammanhängande stråk som har en stor potential att bli ett av Kistas viktiga och levande gångstråk. Den urbana axeln blir det centrala stadsrummet kantat av verksamheter och service som leder in mot områdets centrala rum. Där sker biltrafiken på de gåendes villkor. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar för lokaler som planeras i husens bottenvåningar.

Gator i Kista Äng ska bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god och trafiksäker funktion för samtliga trafikanter. Det övergripande målet är att stärka den mänskliga skalan med en mer finmaskig gatustruktur där alla trafikslag samsas och där gående och cyklister kan röra sig tryggt.

Flygbild i 3D. Vy från sydöst.

Kista Alléväg och Torshamnsgatan utformas som stadsgator Torshamnsgatan får en karaktär av en grön boulevard med generösa trottoarer där storskaliga trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering planeras på båda sidor av gatan.

Torg
I Kista Äng planeras tre torg som med sin placering, omfattning och utformning erbjuder området möjlighet till olika sorters stadsliv.

Centrala torget. Vy mot skolan.

• Centrala torget (A) ligger i östra spetsen av kilen och blir områdets centrala punkt med generösa ytor och plats för möten, aktiviteter och event. Det ska vara naturligt att ledas hit från den nya urbana axeln och torget blir allmänhetens mötesplats i denna del av Kista.
• Entrétorget (B) planeras vid korsningen Kista Alléväg/urbana axeln och blir den naturliga mötesplatsen och entrén till Kista Äng från Kista centrum. Torget ges en stadsmässig karaktär och ramas in av lokaler i bottenvåningen.
• Hörntorget (C) planeras vid korsningen Kista Alléväg/Borgarfjordsgatan. Lokaler i bottenvåningen i hörnläget knyter ihop flöden från olika riktningar och bidrar till liv och rörelse i stadsrummet.

 

Illustrationsplan med information om skola, förskola m.m. 
Urban axel markerad i rött, stadsradhusgator i grönt och gränder i gult. Centrala torget (A), entrétorget (B) och hörntorget (C) markerade i blått. Skola (1A) och förskola (1B) samt förskolor i kvarter 2 och 9.

 

 

Park
Centralt i området skapas en kilformad stadspark, ett grönt rum som sträcker sig mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parken är anlagd för Kista Äng, men ingår också i ett större grönt stråk.

Flygbild 3D. Vy från söder.

Topografin gör att parken stiger upp mot nordväst och med det förändras karaktären stegvis från en anlagd park till ett mer vildvuxet skogsparti. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Naturen sparas i sin helhet på andra sidan befintlig gångväg. Platser skapas för utegym, sittande, och lek med lekskulpturer av naturkaraktär.

Skola och förskola
Skolbyggnaden (1a) för cirka 630 elever placeras centralt i kilen med entrésida mot det centrala torget och en skolgård i anslutning till stadsparken. En föreskriven byggrätt för skolbyggnaden ger möjlighet för upp till 900 elever i skolan.

Förskolebyggnaden (1b) för åtta avdelningar med en egen gård placeras intill skolbyggnaden mot den norra stadsradhusgatan. Fyra förskoleavdelningar placeras i kvarteret 2 i direkt anslutning till stadsparken. Mindre samlingsplatser för barnen planeras inom kvartersgårdar med förskoleverksamheten.

Avfallshantering
Ett centralt sopsugsterminal planeras för Kista Äng samt den planerade bebyggelsen norr om Torshamnsgatan och runt IBMs kontorsbebyggelse.

 

Kvarter 1
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Stadion arkitekter
Landskapsarkitekt: Tengbom
Fakta: Skola F-6, Förskola 6 avdelningar

Skolan. Vy från nordost.

 

Kvarter 2
Byggherre: Stadsutveckling
Arkitekt: Ettelva Arkitekter 
Lägenheter: 172 lägenheter (bostadsrätter)
Bilplatser: 83
Cykelplatser: 430

Vy mot entrétorget.

 

Kvarter 3
Byggherre: ByggVesta
Arkitekt: White Arkitekter
Landskapsarkitekt: Urbio
Lägenheter: 264 lägenheter (154 studentbostäder och 110 hyresrätter) Cykelplatser: 480
Bilplatser: 90

Kvarter 3. Byggvesta.

 

Kvarter 4
Byggherre: ByggVesta
Arkitekt: Kirsch + Dereka Arkitekter
Lägenheter: 127 hyresrätter och 83 studentbostäder
Cykelplatser: 392
Bilplatser: 45 i garage, 20 i kvarter 3

Kvarter 4. ByggVesta.

 

Kvarter 5
Byggherre: Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
Arkitekt: Kjellander + Sjöberg
Lägenheter: 177 hyresrätter
Cykelplatser: 390
Bilplatser: 84

Kvarter 5. Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB).

 

Kvarter 6
Byggherre: Veidekke Bostad
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Lägenheter: 215 bostadsrätter
Cykelplatser: 576
Bilplatser: 97

Kvarter 6. Veidekke Bostad.

 

Kvarter 7
Byggherre: SSM, Lindbäcks
Arkitekt: ÅWL Arkitekter
Lägenheter: 204 bostadsrätter
Bilplatser: 76
Cykelplatser: 430

Kvarter 7. SSM, Lindbäcks.

 

Kvarter 8
Byggherre: Index Residence
Arkitekt: Arkipol
Fakta: BTA 18640 kvm
Lägenheter: 207 bostadsrätter
Bilplatser: 101
Cykelplatser: 423

Kvarter 8. Index Residence.

 

Kvarter 9
Byggherre: JM AB
Arkitekt: HMXW arkitekter
Fakta: BTA 19820 kvm
Lägenheter: 160 bostadsrätter samt en förskola
Cykelplatser: 450
Bilplatser: 75

JM. Kvarter 9.


 

Vem?

Vid exploateringsnämndens möte i juni 2014 markanvisades marken inom planområdet till ByggVesta AB, JM AB, Veidekke Bostad AB, SSM Bygg & Fastighets AB, Stadsutveckling AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Index International AB.

Marken där skolan kommer att markanvisas till SISAB.


 

När?

Samråd om detaljplanen pågick under perioden 15 december 2015 till 1 februari 2016. Efter samrådet sammanställdes de skriftliga synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 18 maj 2016. Granskning av planen pågår under perioden 22 februari - 22 mars 2017. Läs mer under aktuellt.

Utbyggnad av området planeras genomföras etappvis.

Senast uppdaterad 26 juni 2017

Karta med positionen för Kista utmarkerad
Se Kista på kartsidan
Lat N 59º 24' 7" Lon E 17º 56' 32"
Se Kista i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Framtidsbilden för Kista är skapandet av det nya Kista Science City – ett samhälle med boende, näringsliv och skola i nära samverkan i en levande stadsmiljö.

  • Klart

    Flera byggprojekt pågår inom området med olika slutdatum.

Kontakt