Frågor och svar

 

När får de boende tycka till om detaljplanen?

Vår förhoppning är att kunna skicka ut detaljplaneförslaget på samråd i april eller maj 2017. Då finns det möjlighet för alla att ta del av förslaget och alla utredningsrapporter och lämna synpunkter. Vi kommer att bjuda in till öppet hus i Kärrtorp någon gång under samrådsperioden.

Hur är fördelningen hyresrätter/bostadsrätter?

Fördelningen är ca 400 hyresrätter och 200 bostadsrätter. Av de 400 hyresrätter blir 200 så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är en av stadens satsningar för att få fram fler hyresrätter snabbare och till rimlig kostnad.

Varför bygger ni Stockholmshus just här?

Det råder stor bostadsbrist i Stockholm, inte minst när det gäller hyresrätter med rimliga hyror. Stockholmshusen är en av stadens satsningar för att få fram fler hyresrätter snabbare och till rimlig kostnad.

Stockholmshus ska byggas på många olika ställen i staden, där det är lämpliga markförutsättningar m.m. för dem. Mellan 3500 och 5 000 Stockholmshus vill staden bygga till år 2020.

Målet är att bygga hus med god arkitektur och kvalitet och med höga hållbarhetskrav. Husen ska gestaltas och anpassas så att de smälter in i befintlig bebyggelse.

Ingår dessa lägenheter i något större planprojekt för området, eller är det fristående?

Det är ett fristående planprojekt. Det ligger nära projekten Kärrtorps centrum, Bagarmossen och Björkhagen och vi kommer självklart att samordna våra projekt. Exempel på frågor som behöver samordnas kan vara trafikflöden, gång- och cykelvägar.

När är byggstarten? När kan inflyttning ske?

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjades hösten 2015. Tanken är att skicka ut planen på samråd i början av 2017. Planen kan antas tidigast hösten 2017 och byggstarten blir då 2018. Inflyttning blir tidigast 2019/2020.

Finns det några visionsbilder?

Nej, visionsbilder kommer att presenteras under samrådet våren 2017.

Exakt var vid idrottsplatsen kommer bostäderna att byggas?

Vi utreder nu möjligheterna att bygga mellan befintlig bebyggelse vid delar av Arkövägen samt Vikstensvägen och Kärrtorps IP. Den skiss som visas i beslutsunderlaget för markanvisningen är en första idé till hur bebyggelsen skulle kunna placeras. Det exakta läget för bostäderna kommer att utredas i detaljplaneprocessen, om ett politiskt beslut tas att påbörja en detaljplan. Vi kommer bland annat att inventera naturvärden och göra markundersökningar för att avgöra var det går att bygga.

Hur tänker ni tydliggöra entréerna till Nackareservatet?

I detaljplanen kommer vi att presentera förslag till åtgärder för att tydliggöra entréerna till Nackareservatet. Det kan handla om att planera gatorna så att de mynnar ut i entréer till reservatet, gång- och cykelvägar som ansluter till entréerna och bättre skyltning.

Vilka ekosystemtjänster tänker ni satsa på?

Under arbetet med detaljplanen kartlägger och värderar vi de ekosystemtjänster som finns i området. I detaljplanen kommer vi även att föreslå nya ekosystemtjänster och värdehöjande åtgärder, till exempel att bevara träd, skapa dagvattendammar och starta odlingar..

Kommer tennishallen att flyttas?

Om det är möjligt att flytta tennishallen, till exempel flytta den närmre isrinken, kan en ytterligare yta för bostäder frigöras. I detaljplaneskedet kommer detta att undersökas närmare, både ur ett planmässigt och ekonomiskt perspektiv. Kostnaden för flytten av tennishallen måste balanseras med nyttan av de ytterligare bostäder som kan byggas samt att förutsättningarna att bedriva idrottsverksamhet inte får försämras. Om det inte är ekonomiskt motiverat, eller en annan lämplig plats kan finnas för omlokalisering, ska tennishallen stå kvar på befintlig plats. 

Senast uppdaterad 17 februari 2017