Mer än en typ av projekt Hässelby Villastad, Snödroppsgränd/Snårvindevägen

Hässelby Villastad, Snödroppsgränd/Snårvindevägen

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Vid Snödroppsgränd och Snårvidevägen samt öster om Snödroppsgränd i Hässelby Villastad planeras nya bostäder i fem mindre bostadsrättshus samt en förskola.

Varför?

I Stockholms stads Översiktsplan – Promenadstaden anges strategier för stadens utveckling. En av strategierna är att staden ska planera för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö. Genom att området får fler bostäder skapas också underlag för mer service i området och ett varierat serviceutbud.

På fastigheten Snödroppen 28 ligger idag en förskola på mark som är avsedd för småhusbebyggelse samtidigt som det finns outnyttjad mark vid Snårvindevägen. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning behöver fler förskoleplatser och har därför undersökt om det går att göra en till- eller ombyggnad av förskolan på fastigheten men har inte kommit fram till en bra lösning. Därför har stadsbyggnadskontoret upprättat ett förslag som innebär att det blir möjligt att riva förskolan och bygga en ny på den obebyggda marken vid Snårvindevägen. När förskolan rivs blir det möjligt att bygga nya bostäder på fastigheten istället. På så vis kan förslaget delvis lösa behovet av förskoleplatser samtidigt som det ger ett tillskott av bostäder i stadsdelen.

Vad?

Förslaget innebär att Hässelby Villastad får ett tillskott på förskoleplatser och bostäder.
Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) kommer att bygga en ny förskola som rymmer sex avdelningar (cirka 108 barn) på den obebyggda marken mot Snårvindevägen. Förskolebyggnaden kommer att vara två våningar hög och placeras så att gården blir så stor som möjligt. I framtiden kommer det att vara möjligt att utöka förskolan till åtta avdelningar vid behov. Den nya förskolan kommer dessutom ersätta förskolan vid Åkermyntans centrum, som planeras rivas för att ge plats åt bostäder.

Exploateringskontoret river förskolan vid Snödroppsgränd så att Svenska Hem i Bromma kan bygga fem mindre flerbostadshus i form av stadsvillor där. Husen kommer tillsammans rymma runt 40 lägenheter som alla ligger över hörn för att få maximalt med dagsljus. Eftersom husen kommer att ha sadeltak kommer höjden variera mellan två och fyra våningar. Husen kommer att ha både balkonger samt privata och gemensamma uteplatser.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Svenska Hem i Bromma AB och Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

När?

Planarbetet började i december 2015. Programsamråd ägde rum 9 mars–30 april 2015
Plansamråd ägde rum 29 februari–15 april 2016. Planen ställdes ut för granskning under tiden 21 september - 19 oktober 2016. Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016. Planen vann laga kraft i 2 maj 2017.


Innan Svenska hem i Bromma kan börja bygga bostadshusen måste den nya förskolan vara i drift så att den gamla kan rivas där de nya bostadshusen ska stå. Det kan alltså ske tidigast cirka ett och ett halvt år efter att Sisab börjar bygga den nya förskolan.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Karta med positionen för Hässelby Villastad Snödroppsgränd/Snårvindevägen utmarkerad
Se Hässelby Villastad Snödroppsgränd/Snårvindevägen på kartsidan
Lat N 59º 23' 6" Lon E 17º 49' 21"
Se Hässelby Villastad Snödroppsgränd/Snårvindevägen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Vid Snödroppsgränd och Snårvidevägen samt öster om Snödroppsgränd i Hässelby Villastad planeras nya bostäder i fem mindre bostadsrättshus samt en förskola.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd ägde rum 9 mars–30 april 2015.
  Plansamråd ägde rum under perioden 29 februari–15 april 2016.
  Granskning ägde rum 21 september - 19 oktober 2016.
  Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016. Planen överklagades men vann laga kraft den 2 maj 2017.

Kontakt