Bostäder Hässelby Villastad, Grantoppsgränd

Karta delar av Hässelby Villastad
Karta över delar av Hässelby Villastad

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Utvecklingen av Hässelby Villastad är en del av detta.

Varför?

Planområdet för Grantoppsgränd ligger vid Blomsterkungsvägen i Hässelby Villastad och består idag av obebyggd naturmark planlagd som allmän plats, det vill säga i detta fallet parkmark.

Projektet överensstämmer med stadens mål att bygga fler hyresrätter samt att skapa variation i stadsstrukturen då en övervägande del av bostäderna i stadsdelen utgörs av småhusbebyggelse. Området anses ha ett bra läge med närhet till service, kommunikationen och grönområde.

Vad?

Planområdet utgörs i dag av naturmark samt en gång- och cykelväg som passerar igenom området. Planförslaget innebär uppförande av 3 stycken flerbostadshus i fyra våningar med totalt cirka 64 lägenheter. Byggnaderna grupperas runt en gemensam gård för att skapa enrumslighet och möjliggöra att de genomgående lägenheterna får en tyst sida.

En ny kvartersgata skapas från Blomsterkungsvägen med vändningsmöjlighet. I projektet planeras parkering att ske carports eller som markparkering.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Ikano Bostad AB

När?

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 april, 2014. Planen vann laga kraft 2 oktober 2014. Byggnation av bostäder pågår.

Påverkan i närområdet

Befintlig gång- och cykelbana flyttades något i sidled under våren 2015.
Byggstart för bostadshusen har påbörjats.

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Grantoppsgränd utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Grantoppsgränd på kartsidan
Lat N 59º 23' 19" Lon E 17º 49' 26"
Se Hässelby Villastad, Grantoppsgränd i Google Maps

Status

 • Planering

  2010-10-01

  Beskrivning

  I planeringen ligger att uppföra 3 stycken flerbostadshus i fyra våningar med totalt cirka 64 lägenheter.

 • Genomförande

  2015-01-12

  Just nu

  Byggnation av bostäder pågår.

Kontakt