Bostäder Hammarbyhöjden, Hammarbyhöjden1:1

Översiktskarta med grov markering av planområdet inklusive torget vid Kalmgatan.
Översiktskarta med grov markering av planområdet inklusive torget vid Kalmgatan.

Om projektet

Förslaget ingår i programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen. Planförslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken (kvarter Cikadan), förtätas med ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan. Projektet är en viktig del i utvecklingen av Hammarbyhöjden då platsen utgör entré till stadsdelen, och har potential att koppla samman stadsdelen bättre med Gullmarsplan.

Varför?

Projektet är en viktig del i att nå målet 40 000 bostäder till år 2020
och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana. Läget för bebyggelsen är strategiskt och visuellt viktigt vid Hammarbyhöjdens entré. För att stärka stråket mot Hammarbyhöjden centrum föreslås lokaler att ingå i bottenvåningarna på den nya bebyggelsen. Olaus Magnus väg och torget vid Kalmgatan föreslås uppgraderas för gående och cyklister samt för vistelse.

Vad?

Förslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken, förtätas med ca 100 lägenheter. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med markanvisade byggherrar. Exploateringsnämnden markanvisade den 14 juni 2007 ca 70
lägenheter med bostadsrätt till JM Bostad AB inom planområdet.

När?

- Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016
- Samråd planeras till andra kvartalet 2017
- Granskning planeras till fjärde kvartalet 2017
- Antagande planeras till första kvartalet 2018
- Bostäderna är tidigast vara klara under 2020

Senast uppdaterad 26 oktober 2016

Karta med positionen för Hammarbyhöjden, Hammarbyhöjden 1:1 utmarkerad
Se Hammarbyhöjden, Hammarbyhöjden 1:1 på kartsidan
Lat N 59º 17' 51" Lon E 18º 5' 15"
Se Hammarbyhöjden, Hammarbyhöjden 1:1 i Google Maps

Kontakt