Service Hagsätra, Pålsbodagränd 3

Kyrkobyggnaden vid Pålsbodavägen
Den nya kyrkan kommer att ha färgade betongväggar, sedumtak och en kupol. Bild: Belatchew Arkitekter

Om projektet

Det före detta snabbköpet vid Pålsbodagränd i Hagsätra har sedan 2004 använts som samlingslokal av Etiopiska Ortodoxa Kyrkan. Ett nytt planförslag ger byggnaden en tillbyggnad och ny utformning samt utökar tomtytan med ca 680 kvm.

Varför?

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av befintlig byggnad vid Pålsbodagränd för religiösa ändamål samt att utöka tomtytan. Förslaget stämmer överens med Söderortsvisonens mål att främja den lokala kulturen och att skapa fler mötesplatser och ytor för offentlig service.

Vad?

Planförslaget innebär att samlingslokalen vid Pålsbodagränd får en utbyggnad och att tomtytan utökas med 680 kvm.

När utbyggnaden läggs till får den befintliga samlingslokalen en ny skepnad med väggar av färgad betong, sedumtak och en kupol som kröner kyrkorummet. Enligt förslaget kan kyrkan rymma såväl kyrkorum som kök, festlokal och administrativa utrymmen efter ombyggnaden. Huvudentrén placeras mot Pålsbodagränd medan entréer för festlokal, administration och kök placeras mot Glanshammarsgatan och den intilliggande gång-och cykelvägen.

I samband med projektet kommer 20st cykelparkeringar anläggas i anslutning till parkvägen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige och Belatchew Arkitekter AB.

När?

Samråd 19 maj 2015 – 30 juni 2015
Granskning fjärde kvartalet 2015
Antagande första kvartalet 2016
Planens genomförandetid slutar fem år efter att planen vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad 29 juli 2015

Karta med positionen för Hagsätra, Pålsbodagränd 3 utmarkerad
Se Hagsätra, Pålsbodagränd 3 på kartsidan
Lat N 59º 15' 50" Lon E 18º 0' 30"
Se Hagsätra, Pålsbodagränd 3 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 19 maj - 30 juni 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2016. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Kontakt