Trafik och vägar Västberga, Folkparksvägen

Cyklist

Om projektet

Stockholms stad har höjt säkerheten på Folkparksvägen. Genom att bygga nya cykelbanor som skapar en egen och sammanhängande länk i cykelnätet i söderort. De binder samman och skapar en tvärförbindelse mellan två befintliga cykelstråk och framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ökar då separering från motorfordonstrafiken sker

Varför?

Åtgärdsförslaget är enkelriktade cykelbanor längs hela Folkparksvägen. Förslaget innebär även trafiksäkerhetsåtgärder för fotgängare så som genomgående gångbanor, stopphållplats samt breddning av refugklackar vid övergångsställen. Åtgärderna längs Folkparksvägen kommer att bidra till att framkomligheten för cyklister och trafiksäkerheten för alla trafikanter ökar.

Vad?

Körbanan är planerad till sju meter med eventuell parkering längs ena sidan. Gång- och cykelbanan är planerad till 3,5 meter, varav 2 meter är tänkt till gångtrafikanterna samt 1,5 meter till cykelbanan. Mellan gång- och cykelbanan kommer en vit linje målas för att skilja trafikanterna åt.

Ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras längs sträckan. Breddning av de flesta refuger från dagens 1,2 meter till 2,0 meter, vilket medför att det blir en större yta för de oskyddade trafikanterna att stå på samt att de kommer längre ifrån fordonstrafiken.

Genomgående gång- och cykelbanor över i stort sett alla lokalgator som leder ut till Folkparksvägen. Detta innebär att gång- och cykeltrafikanter har företräde samt att hastigheten minskas då bilisterna måste köra över en trottoarkant innan de kommer ut på Folkparksvägen.

Stopphållplats införs vid korsningen Folkparksvägen/Sulvägen. Det innebär att en lång refug byggs så att när bussen står vid hållplatsen kan inga fordon i medlöpande riktning passera, se bild nedan, vilket medför att trafiksäkerheten ökar.

Vem?

Stockholm stad.

När?

Projektet är avslutades sommaren/hösten 2015.

Senast uppdaterad 23 november 2015

Karta med positionen för Västberga, Folkparksvägen utmarkerad
Se Västberga, Folkparksvägen på kartsidan
Lat N 59º 17' 21" Lon E 18º 0' 16"
Se Västberga, Folkparksvägen i Google Maps

Kontakt