Mer än en typ av projekt Bromma, Västerled

Karta med utredningsområde för nya bostäder; Västra (rosa markering) och Östra (grön markering).
Karta med utredningsområde för nya bostäder; Västra (rosa markering) och Östra (grön markering).

Om projektet

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken planeras byggnation av flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen, liksom radhus vid Koltrastvägen.

Vad?

Planområdet består av två delområden; det västra intill Skidbacksskogen och det östra mellan Stora mossens idrottsplats och Västerledshöjden.

Västra delen - Västerled/Nyängsvägen
Förslaget innebär att det i planområdets västra del uppförs totalt cirka 80 lägenheter i fem byggnader vid Västerled och tre vid Nyängsvägen. Byggnaderna utförs i ljus puts i fyra våningar. På översta våningen dras fasaderna in på två ställen i byggnadens hörn, för att skapa stora takterrasser och ge volymerna en nättare skala som ansluter till bebyggelsen vid Grundläggarvägen och Nyängsvägen. Mellan bostäderna anordnas privata gröna gårdar med behållare för avfallshantering, bostadsterrasser och gemensamma uteplatser.

Under bostadshusen och gårdsmarken anläggs två separata parkeringsgarage. Det ena är avsett för boendeparkering och har utrymme för cirka 80 platser liksom teknikutrymmen. Det andra garaget, beläget under de tre bostadshusen längst västerut, är avsett som ersättning för Garageföreningen Västerleds befintliga garagelängor ovan mark. Parkeringstalet är satt till 1,0.

Cykelparkering tillgodoses med minst 1,5 platser/bostad i garage och på gårdar.

Den befintliga stigen runt Skidbacksskogen flyttas i anslutning till den nya
bebyggelsen till ett nytt läge något norrut/västerut.Östra delen - Västerled/Koltrastvägen
I planområdets östra del uppförs totalt cirka 40 bostäder i form av ett lamellhus utmed Västerled och tre korta lamellhus utmed Koltrastvägen.

Bebyggelsen vid Västerled utformas som ett vinklat lamellhus med tre trapphus. Byggnaden består av två våningar med inredd vind och takkupor på vindsvåningen.
Förgårdsmarken rymmer entréer, bostadsterrasser och möjlighet till planteringar. Byggnaden föreslås färgsättas enhetligt, med likartad grågrön kulör på tak och
fasader. Byggnaden utgör en fortsättning på den mer stadsmässiga bebyggelsen kring Västerledstorget och ansluter till denna avseende skala och relation till gaturummet.

Parkering anordnas i garage under bostadshuset med ramp som ansluter från Koltrastvägen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret i samarbete med Abacus bostad och Viktor Hanson Fastigheter AB.

När?

Exploateringsnämnden beslutade 12 augusti 2008 att anvisa mark för bostäder till AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB. Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 april 2010. Samråd ägde rum under perioden 21 april till 6 juni 2011.

Detaljplanen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte 18 augusti 2016.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 mars 2017

Karta med positionen för Bromma, Västerled utmarkerad
Se Bromma, Västerled på kartsidan
Lat N 59º 19' 43" Lon E 17º 57' 18"
Se Bromma, Västerled i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

  • Planering

    Beskrivning

    Exploateringsnämnden beslutade 12 augusti 2008 att anvisa mark för bostäder till AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB. Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 april 2010. Samråd ägde rum under perioden 21 april till 6 juni 2011.

    Detaljplanen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte 18 augusti 2016.

Kontakt