Mer än en typ av projekt Bromma, Äppelviken

Planområde Äppelviken

Om projektet

Planförslaget bekräftar befintliga byggnader: Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan
med badhytt, Mangelbodsvillan, Alphyddan och förrådsbyggnaden.

Vad?

Området kring byggnaderna utläggs till kvartersmark. Fem nya fastigheter bildas för respektive byggnad; Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan, Alphyddan och förrådsbyggnaden. Allmänheten ska ha tillgång till områdets speciella kulturhistoria, vilket de får tack vare en båtkaj och strandpromenad längs viken som leder till den äldre ångbåtsbryggan, så man lätt kan vistas nära vattnet. Inga nybyggnader får uppföras.

Byggnader, murar, terrasseringar, kajen och ångbåtsbryggan, häckar med grindar av trä och ekar ska bevaras. Stora Sjövillan får användas till bostäder med handel i bottenvåning, icke störande verksamheter, och vinden får inredas.

Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan och Alphyddan får användas som friliggande bostäder, en- två familjshus. Den befintliga förrådsbyggnaden föreslås ändras till att bli gemensamt förråd och garage för de nybildade fastigheterna samt handelsändamål med icke störande verksamhet.

Parkvägen föreslås ändras till gatumark, allmänplats.

Parkering för Stora Sjövillan sker på kvartersmark, söder om fastigheten Flyttblocket 6. Parkering för Alphyddan, Mangelbodsvillan samt Lilla Sjövillan sker inom föreslagna fastigheter. Det finns två parkeringsplatser vid gemensamma förrådsbyggnaden som kan användas som besöksparkering.

När?

Start-PM hölls i Mars 2014
Samråd 29 september - 10 november 2014

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Äppelviken utmarkerad
Se Bromma, Äppelviken på kartsidan
Lat N 59º 19' 27" Lon E 17º 58' 56"
Se Bromma, Äppelviken i Google Maps

Kontakt