Bostäder Bredäng, Vita Liljans väg

Bostadshusen
Bostadshusen har sadeltak och pulpettak med gavelmotiv mot gata. Illustration: Studio 1:11

Om projektet

JM planerar att bygga tre nya hyreshus med runt 130 lägenheter vid Vita Liljans väg i Bredäng. I samband med projektet kommer busshållplatsen att göras om och förbättras och omgivande gångvägar kommer att ändras.

Varför?

Om tio till femton år kommer en miljon människor bo i Stockholms stad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Projektet bidrar med runt 130 hyresrätter i Bredäng med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Vad?

JM planerar att bygga tre nya hyreshus längs med Vita Liljans väg i Bredäng. De tre nya husen kommer tillsammans kunna rymma runt 130 lägenheter och vara mellan fem till sju våningar höga. I bottenvåningen i det södra huset finns det planer på att skapa lokaler för exempelvis service, handel eller restauranger.

Husens formgivning kommer följa den befintliga bebyggelsens stil med enkla, samlade former, platta tak och indragna balkonger. Undantaget är fasaden mot parken som kommer kunna formges mer fritt med generösa balkonger.

I anslutning till husen ordnas markparkering och garage. Cykelparkering planeras vid husens entréer samt i förråd och cykelrum i husen.

I samband med projektet kommer gångvägar mellan husens entréer och gata att byggas. En del av befintlig gång- och cykelväg i parken försvinner och fotgängare hänvisas till en trottoar framför de nya husen och cyklister leds ut i blandtrafik. Dessutom kommer busshållplatsen på Vita Liljans väg att byggas om för att göra busshållplatsen tillgänglig och för att skapa ett bättre stopp för bussen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Lantmäterimyndigheten och Exploateringskontoret. JM är byggherre.

När?

Samråd 26 maj – 16 juni 2015
Granskning första kvartalet 2016
Antagande andra kvartalet 2016

Senast uppdaterad 18 augusti 2015

Karta med positionen för Bredäng, Vita Liljans väg utmarkerad
Se Bredäng, Vita Liljans väg på kartsidan
Lat N 59º 17' 35" Lon E 17º 56' 27"
Se Bredäng, Vita Liljans väg i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd för projektet genomfördes 26 maj - 16 juni 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2016. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Kontakt