Mer än en typ av projekt Björkhagens centrum

Visionsbild Björkhagens centrum. Ny bebyggelse markerad. Illustration: Svenska Bostäder, Tovatt
Visionsbild Björkhagens centrum. Ny bebyggelse markerad. Illustration: Svenska Bostäder, Tovatt

Om projektet

Projektet omfattar ca 95 bostäder längs vid Björkhagens centrum. Tillsammans med en tidigare markanvisning på ca 45 lägenheter (där en byggnad står i korsningen Halmstadsvägen/ Hässleholmsvägen) blir det ett gemensamt projekt för ca 140 bostäder i Björkhagens centrum, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation.

Fyra platser längs med Halmstadsvägen föreslås för nybyggnation. Utöver bostäder stärks Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter.

Vad?

Svenska bostäder planerar att riva den östra delen av befintlig bebyggelse, bygga om resterande befintliga lokaler och riva huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen.

Alla lägenheterna planeras bli hyresrätter. Svenska bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med Svenska Bostäder som byggherre.

När?

- Start-PM och markanvisning av tre platser längs Halmstadsvägen till Svenska Bostäder, 10 december 2015
- Samråd genomfördes andra kvartalet 2016
- Granskning planeras fjärde kvartalet 2016
- Antagande planeras andra kvartalet 2017

Senast uppdaterad 26 oktober 2016

Karta med positionen för Björkhagens centrum utmarkerad
Se Björkhagens centrum på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 7' 7"
Se Björkhagens centrum i Google Maps

Status

  • Planering

Kontakt