Frågor och svar

 Här skriver vi ned de vanligaste frågorna om projektet.

Varför ska området förändras?

• Stockholmsregionen växer. År 2024 väntas en miljon invånare bo i Stockholms stad. För att möta det har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att planera för 140000 bostäder fram till år 2030.

• Det finns en stor politisk enighet om att tillväxten är positiv för Stockholm och att staden ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm.

• Solvallaområdet är markerat som utvecklingsområde en del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan -Promenadstaden. Här är en tät stadsbebyggelse tänkt att växa fram som en del av ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg.

• Stockholms travsällskap, som äger stora delar av området ser att området som i dag är en besöksparkering kan nyttjas bättre än vad det gör i dag.

• Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler.

Vad är visionen för projektet?

Med stadsbyggnadsidén "Ett liv i rörelse" som utgångspunkt planeras en ny stadsdel med fokus på att ge möjlighet till ett aktivt liv i ett område där alla har nära till grönska och friytor.

Vad är syftet?

Solvallaområdet har goda förutsättningar till en bli en attraktiv stadsdel enligt intentionen i Stockholms översiktsplan - Promenadstaden. Området ligger i ett bra läge med tillgång till Solvallaskogen och med närhet till kommunikationer.  Förutsättningar skapas en hållbar stadsutveckling i området, som fullt utbyggt kan innehålla 1200-1500 lägenheter, skola, förskolor och lokaler för olika verksamheter.

Solvallaområdet binds samman med Annedal. I direkt anlutning till området planerar Landstingets trafikförvaltning en hållplats för tvärbanans Kistagren. I det arbetet studeras en ny gång- och cykelförbindelse mellan Solvalla och Annedal.

Vad innebär programförslaget?

Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med 1200-1500 lägenheter med viss närservice, skola, förskolor och kommersiella lokaler med anknytning till arenan, bland annat en idrottshall. Solvallaskogen tillgängliggörs för naturupplevelser och rekreation.

Vad är ett områdesprogram?

En planprocess kan inledas med ett programskede för att möjliggöra diskussion om detaljplanearbetets inriktning etc. innan några avgörande bindningar uppkommit. Ett program anger utgångspunkter och mål för arbetet men inte lösningar i detalj. Läs mer om planprocessen:

Vad är ett programsamråd? När är det?

Ett programsamråd är när programförslaget visas. Under samrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Samråd för Södra Solvallastaden pågick mellan 8 december 2015 och 26 januari 2016.

Hur ser processen ut efter programsamrådet?

De skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet, som ägde rum 8 december 2015 och 26 januari 2016, sammanställs i en samrådsredogörelse och redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som tar ställning till fortsatt inriktning. Detta beräknas ske under hösten 2016.

Läs mer om planprocessen

Jag vill flytta till Södra Solvallastaden. Vart ska jag vända mig?

Det är för tidigt att säga. För hyreslägenhet inom allmännyttiga bostadsföretag kan du vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling: www.bostad.stockholm.se

Längre fram kommer projektet att kunna berätta vilka byggherrar som fått markanvisning i området och då kan en direktkontakt tas med dem.

Senast uppdaterad 7 juli 2016