Mer än en typ av projekt Aspudden-Midsommarkransen

Aspudden-Midsommarkransen

Om projektet

Jämfört med innerstaden är stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen glest bebyggda och det målet är att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig, levande stadsmiljö med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera.

Varför?

Bristen på förskoleplatser är stor i stadsdelarna och utbildningsförvaltningen har signalerat behov av en ny grundskola. Stockholm har ett bostadspolitiskt mål att planera för 140 000 bostäder fram till år 2030, och en stor del av de nya bostäderna kommer att växa fram i de delar som Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm pekar ut som tyngdpunkter och i den centrala stadens utvidgning.

Vad?

Programarbetet har fokuserat kring tre frågor:
- Behovet av förskola/skola
- Grönstruktur
- Ny bebyggelse
Tre platser är utredda för större strukturella förändringar; fastigheten Brandstegen 1 (Hägerstens Brandstation), del av Fastigheten Herbariet 2 (Brännkyrka bollplan), del av fastigheten Liljeholmen 1:1 (intill kvarter Skärsliparen) och fastigheten Herbariet 3 (Nybodadepån).

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen.

När?

Projektet inleddes med Start-PM 19 januari 2012 och beräknas att pågå till och med 2020.
Start-PM för planläggning av Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1 (skola och ca 45 lägenheter) godkändes i slutet av 2014. Samråd pågick 8 juli - 13 september 2015. Samrådsredogörelse och inriktning för detaljplanearbetet togs i stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2015. Granskning pågick 25 maj till 27 juni 2016. Skolan planeras klar till höstterminen 2020.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 mars 2017

Karta med positionen för Aspudden-Midsommarkransen utmarkerad
Se Aspudden-Midsommarkransen på kartsidan
Lat N 59º 18' 19" Lon E 18º 0' 33"
Se Aspudden-Midsommarkransen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Programmet tar ett större grepp om stadsdelarna för att få ett helhetsperspektiv när tankarna om den centrala stadens utvidgning i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm konkretiseras.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd pågick 30 oktober–28 december 2012. Redovisning av programsamråd och godkännande av programmet i april 2013. Markanvisningarna påbörjades tredje kvartalet 2013. Detaljplanearbetet påbörjades under 2014.

 • Genomförande

  Just nu

  Samråd för förskolan Fiberpennan pågick 24 juni till 9 september 2015. Samråd för Brandstegen (skola och bostäder) pågick 8 juli till 13 september 2015. Samrådsredogörselse och inriktning för detaljplanearbetet för Brandstegen antogs av stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2016.

  Nästa steg

  Samråd för detaljplanerna och därefter byggnation.

Följ projektet

Kontakt