Service Årsta, Ånimmen

Skiss över förslag till ny förskolebyggnad.
Skiss över förslag till ny föreskolebyggnad

Om projektet

En ny och större förskolebyggnad planeras till förskolan Humlan i Årsta för att möte ett ökat behov av platser på förskolan.

Varför?

Förskolan Humlan på fastigheten Ånimmen 2 i Årsta har inte kapacitet att möta dagens behov av förskoleplatser. Förskolans byggnad rymmer idag tre avdelningar i ett plan, men behöver i framtiden kunna rymma sex avdelningar. En planförfrågan har därför inkommit till stadsbyggnadsnämnden om att bygga en ny, större förskolebyggnad.

Vad?

Den nuvarande förskolebyggnaden är uppförd på så kallad prickmark. Det innebär att den är uppförd delvis utanför byggrätten, på mark som i planen är markerad med prickar. Genom att göra en ändring av byggrätten i detaljplanen kan man uppföra den nya byggnaden.

Den nya byggnaden föreslås ha två våningar och ersätta den nuvarande. Den uppförs på samma plats vilket innebär att den placeras så att gården blir så stor som möjligt.

Eftersom den nya förskolan kommer att inrymma dubbelt så många barn behöver även arean på förskolegården utökas. Cirka 1000 kvadratmeter parkmark föreslås tas i anspråk för detta.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret har uppfättat detaljplaneförslaget
Planområdet ägs av Stockholms stad och förskolan Humlan bedriver verksamhet på fastigheten.

När?

Plansamråd genomfördes 25 september - 6 november 2014
Granskning: fjärde kvartalet 2014
Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas under först/andra kvartalet 2015

Senast uppdaterad 26 augusti 2015

Karta med positionen för Årsta, Ånimmen utmarkerad
Se Årsta, Ånimmen på kartsidan
Lat N 59º 17' 58" Lon E 18º 2' 7"
Se Årsta, Ånimmen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Plansamråd genomfördes 25 september - 6 november 2014
    Granskning: fjärde kvartalet 2014
    Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas under först/andra kvartalet 2015

Kontakt