Störningar under byggtiden

Arbeten pågår i området i under vardagar kl. 7-22. De arbeten som bullrar mest utförs i huvudsak under vardagar kl. 7-19.

Arbete kan även förekomma på helger. Bullrande arbeten försöker vi förlägga i huvudsak till kl. 9 -16 på helgerna.

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas.

Använd säkra gångvägar

För att trygga er säkerhet under byggproduktionen har säkra gångvägar iordningställts i Annedal för att gående ska kunna ta sig runt byggområdet.

Läs mer om säkra vägar i området

Parkering på anvisade platser

Gatorna i området är viktiga transportvägar. Parkering får endast ske på anvisade platser.Vänligen respektera de 30 km/tim som gäller inom området.

Många olika byggherrar inom byggområdet

I byggområdet är det flera byggherrar. Respektive byggherre ansvarar för sin produktion av bostäder inom sin respektive tomt. Exploateringskontoret har ansvar för  byggandet av allmän platsmark, det vill säga byggnationen av allmänna gator, parker och torg.

Senast uppdaterad 13 mars 2017

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt