Du som bor i Annedal ingår i ett viktigt kretslopp

I Annedal samlas hushållens restavfall, matavfall och tidningar in med hjälp av ett sopsugssystem. När du sorterar ditt avfall är det viktigt att farliga ämnen inte följer med soppåsen.

En sopsug minskar mängden transporter och därmed även buller och utsläpp. Återvunnet matavfall samlas in för att bli biogödsel till jordbruket och biogas. Dina sopor kan användas till bra saker som materialåtervinning och energiutvinning. Genom att återvinna material och sopor bidrar du till att nya råvaror inte behöver tas ut och jordens resurser sparas

 /PageFiles/736978/krets_633.jpg

Färgkodade sopinkast

I Annedal är det olika färger på sopsugsnedkastens lock; grönt för matavfall, blått för tidningar och grått för restavfall.  

 Mat avfall - Grön lucka

/PageFiles/736978/nedkast_mat.jpg Matavfall -slängs i speciella papperspåsar, förslutna enligt anvisning på påsen.

 

Tidningar - Blå lucka

/PageFiles/736978/nedkast_tidn.jpg Tidningar, tidsskrifter, reklamblad och papper ska kastas lösa, förpackas inte.

 

Restavfall - Grå lucka

/PageFiles/736978/nedkast_rest_orange-gra-luc.jpg Restavfall - med restavfall menar vi material som inte kan sorteras enligt informationen nedan, exempelvis: kuvert, kattsand, dammsugarpåsar med mera. Ska packas i väl försluten påse, max 25 liter.

 

Tänk på att avfall som felaktigt slängs i sopsugsnedkasten, till exempel pizzakartonger och wellpapp kan orsaka stopp. Varje stopp kostar mycket pengar. Dessutom bidrar det till en försämrad boendemiljö då sopor läggs utanför och blir liggandes på marken.

Nyckel till nedkasten

Nyckel till nedkasten får du av din hyresvärd/förvaltare eller bostadsrättsförening.

Källsortering

Förpackningar av papper, plast, glas och metall

Förpackningar ska sorteras och slängas i din fastighets källsorteringsrum alternativt på närmaste återvinningsstation. Förpackningar av papper, plast och metall ska inte slängas i sopnedkastet.

Grovavfall och stort elavfall

Grovavfall såsom möbler, TV, kylskåp, julgranar, stekpannor och andra skrymmande föremål ska lämnas in på återvinningscentral.

Farligt avfall

Farligt avfall ska sorteras och slängas i din fastighets källsorteringsrum alternativt lämnas in på miljöstation eller återvinningscentral. Farligt avfall ska inte slängas i sopnedkastet.

Mobil Miljöstation

Sms:a "mobila Västerort" till 71501 om du vill ha en SMS-påminnelse för mobila miljöstationen som stannar i området. Läs mer på www.stockholmvatten.se/mobila (Start av prenumeration kostar som ett sms med din vanliga taxa och själva påminnelsen är gratis)

Felanmälan

Sopsugsanläggningen i Annedal ägs av en samfällighet bestående av fastighetsägarna i Annedal. Vid fel på anläggningen eller om du har frågor kring sopsortering i din fastighet kontaktar du din förvaltare/hyresvärd/bostadsrättsförening. Vid fel på anläggningen kontaktar förvaltare/hyresvärd/bostadsrättsförening driftoperatören Envac.

Senast uppdaterad 6 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt