Miljöperspektiv

När Annedal planerades lades speciellt fokus vid att skapa parker och bevara naturområden. Mariehäll har hittills varit ett ganska parkfattigt område. I Annedal planeras därför flera parker med olika förutsättningar och innehåll. De befintliga kvaliteterna ska tas tillvara och nya funktioner tillföras.

Nedan beskrivs parkerna i Annedal lite mer i detalj. Övriga parker som har tillkommit i Mariehäll är Sol och Måne, Lunchparken och Nya Bubbelparken.

Annedalsparken är uppdelad i tre delar där den södra delen närmast storgårdskvarteren och Mariehällstorget blir en aktivitetspark för sport, lek, spel och allmän samvaro. Här finns även gungor och en plaskdamm.

Den mellersta delen med en stor öppen gräsyta är lämpad som områdets festplats, för Valborgsfirande, brännboll och picnic till exempel. I den norra "vilda" delen av parken bevaras den ursprungliga naturen med kuperad terräng och trädbevuxen kulle. Uppe på kullen finns konstverket "Ugglornas plats" som gjorts av konstnären Anna Strid (f. 1975). Läs mer om Ugglornas plats

Lönnebergaparken, den park som ligger utefter Ulvsundavägen/Bällstavägen, är öppen för allmänheten. Det är en park med lek för barn i alla åldrar. Åk pulka, spring på löpanbanorna eller längs stigarna och gunga i gungorna.

Lönnebergaparken är uppbyggd av överskottsmassor från Annedalsområdet. Mot Ulvsundavägen finns en stadig bullervall krönt med träd i grupper. Uppe på vallen i Lönnebergaparken finns konstverket "Signaler" av Kent Karlsson (f. 1945). Läs mer om konsverket Signaler.

I den del av parken som vetter mot bostadsområdet finns det en pulkabacke, några mindre kullar, samt en plan yta för bollspel. Det finns även promenadslingor, idrottslek och en amfiteater.

Bällstaån har breddats för att erbjuda en mer öppen och tillgänglig vattenyta och Åparken intill utformas med olika typer av ängsvegetation i terrasseringar ner mot vattnet. Träspångar genom vegetationen gör parken tillgänglig att promenera i. Över Bällstaån återfinns Ebba Bohlins (f. 1976) blå konstbro "Konkret transcenders". Läs mer om konstverket Konkret transcenders

På stålburen som står utanför förskolan Pippi Långstrumpstrums gata 12 respektive 14 finns Ulrika Janssons konstnärliga gestaltning "Lera + eld = tegel". Läs mer om konstverket Lera + Eld = Tegel

Genom området leder ett trädplanterat stråk som börjar vid Mariehällstorget, leder norrut genom storgårdskvarteren över Pippi Långstrumps gata och sedan längs västra sidan av Annedalsparken. Hela stråket är upplyst av gatlyktor och vegetationen vid sidan av gångvägen är glest planterad för att ge insyn i parken. Längs stråket, som är väl tilltaget för fotgängare, cyklister, barnvagnar och handikappfordon, finns mindre platsbildningar och torg där man kan slå sig ner.

Åstråket - stråket mot Sundbyberg

Långs Bällstaån anläggs en åpark där man via träspänger kan röra sig längs parken på båda sidor om ån. Från Åtorget och österut på den södra sidan om Bällstaån skapas ett bredare stråk som leder mot Sundbybergs centrum.

 

Närhet till Marabouparken

På andra sidan Bällstaån, endast några minuters gångväg från Annedal, ligger den populära Marabouparken. Här finns bland annat en trevlig restaurang.
Marabouparken

 

Torg och mindre platser

Det finns flera torg och platser i Annedal. De ligger placerade längs det diagonala stråket genom området och längs parkgatan. En del mindre platser finns längs stråken i åparken. De flesta platserna finns där två gångvägar möts, vid entrén till en bostadsgård eller där det finns ett naturligt utrymme där gatorna vidgas.

Där parkstråket når Bällstaån finns en öppen plats. Ån vidgas till en större vattenyta här och platsen utformas som en liten hamn, dock inte för båtar. Här finns det möjlighet att bygga en liten paviljong för en kiosk eller ett café vid vattnet.

Mariehällstorget är det största torget i området och utformas med stadsmässig karaktär. Det ligger vid Bällstavägen och är en av entréerna in i Annedal. Här passerar många boende till de busshållplatser som ligger vid Bällstavägen.

De som bor söder om Annedal passerar också torget på väg till den planerade tvärbanan på andra sidan Ulvsundavägen eller till skolan i Annedal. Mariehällstorget är tänkt att bli en plats där det är aktivitet med butiker, caféer, restaurang och en livsmedelsbutik.

Torget vid Pippi Långstrumps Gata

Ett mindre torg där husen bildar ett öppet gaturum vid Pippi Långstrumps gata - Pomperipossas torg. Torget ligger längs stråket till den planerade tvärbanan i väster och skolan i öster och kommer att passeras av boende dagligen.

Trädplanteringen på torget följer Pippi Långstrumps gata och skapar en avskärmning mot körbanan. Mindre affärsverksamheter har etablerat sig här.

Skolplatsen

Mariehällsskolan, som ligger vid Tappvägen invigdes i augusti 2014. Utanför finns en naturlig samlingsplats för alla som är på väg till och från skolan. Här kommer att finnas träd, enhetlig beläggning och plats för bänkar och lekobjekt.

På Mariehällsskolans fasad finns Jesper Nyréns (f. 1979) konstnärliga gestaltning ”Polygonal wall”. Konstverket är uppbyggt av 134 unika trianglar, som tillsammans blir en sammanhängande struktur. Läs mer om Polygonal Wall

En luftballong har landat på Mariehällsskolans tak. Den har gått rakt genom taket, ballongkorgen hänger ner i entrén och på skolgården har en expedition slagit läger.  Läs mer om Roland Perssons konstverk Expeditionen

Barnen i fokus

I Annedal har barnens perspektiv varit i fokus och varit med i utformningen av samtliga platser och miljöer. I planeringen har en förutsättning varit att miljön ska vara trygg och säker och kunna erbjuda lek, utveckling och lärande. Samtidigt är ambitionen att skapa ett bostadsområde för barn i alla åldrar. Det som är bra för barn är oftast bra även för vuxna och äldre personer.

En omfattande barnkonsekvensanalys har genomförts för Mariehällsområdet. Här kan du ladda ner och läsa om hur området uppfyller de krav och riktilinjer som finns för en bra utemiljö för barn och deras familjer. Klicka här för att ladda ner analysen [22MB] 

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt