Linaberg 15 och 19

Karta över Annedal och Linaberg

I Linaberg öster om Tappvägen bygger NCC och Stockholmshem totalt cirka 470 nya lägenheter. Befintlig industribebyggelse rivs och ersätts med nya bostadskvarter, förskola och en ny gata som ansluter till Emils gata.

Linaberg 15

På fastigheten Linaberg 15 planerar NCC att bygga två punkthus och ett lamellhus innehållandes cirka 115 bostadsrätter.

 

Illustration på husets fasad

Lägenheterna består av 1-4 rum och kök och har terrasser, balkonger eller uteplatser. Parkering sker i garage och det finns ett stort antal cykelparkeringar. Innergården består av en engelsk trädgård med perenner, grusgångar, uteplatser och grindar.

Inflyttning sker under våren 2017 och i juni 2017 är projektet avslutat.

Illustration: Innegård

Linaberg 19

På fastigheten Linaberg 19 bygger Stockholmshem två kvarter med cirka 355 hyresrätter. Husen byggs norr respektive söder om Emils gata och blir fem till sju våningar höga.

Lägenheterna består av främst 2- 4 rum och kök med balkong eller uteplats.

Parkstråk och lekpark rustas upp

Efter husproduktionen avslutats kommer parkstråket i Trollola-skogen och lekparken Bubbelparken att rustas upp. Datum för när arbetet påbörjas är inte beslutat.

Senast uppdaterad 6 juli 2016

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, Öster om Tappvägen.

  Den tillfälliga parkeringsytan vid Tappvägen/Annedalsvägen upphör 25 september 2016. Ytan kommer att användas för byggetablering inför kommande byggnation av nya lägenheter inom fastigheten Baltic 8.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och det arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020.

 • Klart

  2020

Kontakt