Nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler i kvarteret Baltic 8

Inom kvarteret Baltic 8 i Annedal planeras cirka 350 bostäder, cirka 2200 kvm yta för verksamhetslokaler och en förskola om 5 avdelningar. Baltic 8 kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal. Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 18 augusti och förberedande arbeten har påbörjats.

Läget är strategiskt vid det planerade Bullerbytorget och fungerar som entré till Annedal för gående och cyklister till och från Sundbyberg. Omvandlingen ger möjligheter att tillföra kvaliteter som saknas i området, såsom lokaler i bottenvåningarna.

Läs mer om pågående arbeten på Trifams webbplats

 Korsningen Annedalsvägen/Tappvägen. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.Illustration Vy från korsningen Annedalsvägen/Tappvägen. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

 Detaljplaneunderlag, Baltic 8
Kvarteret Baltic från öst.

Senast uppdaterad 7 december 2016

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, Öster om Tappvägen.

  Den tillfälliga parkeringsytan vid Tappvägen/Annedalsvägen upphör 25 september 2016. Ytan kommer att användas för byggetablering inför kommande byggnation av nya lägenheter inom fastigheten Baltic 8.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och det arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020.

 • Klart

  2020

Kontakt