Annedal – tre byggetapper

Publicerad
30 november 2012 15:00
Ämne
Information till boende i området

Läs om hur långt de olika byggetapperna har kommit. Annedal är fortfarande en byggarbetsplats där det gäller att vara försiktig, uppmärksam och endast röra sig på anvisade säkra gångstråk. På samtliga vägar som angränsar till byggarbetsplatsområden finns orienteringsskyltar och anvisningsskyltar som visar hur man ska gå i Annedal. Det är en direkt fara att röra sig inom områden där byggproduktion pågår och är därför inte tillåtet på grund av säkerhetsskäl.

/PageFiles/309646/Anneda_etappkarta_213.jpgKarta över Annedals olika byggetapper. En större etappkarta hittar du under relaterade dokument längre ner på sidan.

Finplaneringsarbetet är i full gång i etapp 2A (se bifogad karta), med planläggning av gator, plantering av växtlighet och montering av permanent belysning. AB Borätts kvarter Sagoskogen, intill Ronja Rövardotters stig i etapp 2A har startat senare än planerat, men beräknas vara färdigt 2014. Byggverksamheten pågår därför fortfarande i delar av etapp 2A och kan bl.a. komma att märkas genom byggtrafik och leveranser till byggarbetsplatsen i kvarter Sagoskogen.

Sista byggetappen 2B

Nu är även byggarbetet i den sista etappen 2B (se bifogad karta) igång. Byggverksamheten kommer att pågå till 2015 och innebär bl.a. fortsatt byggtrafik inom området samt ett tiotal byggkranar. Exploateringskontoret vill uppmärksamma boende och besökare på riskerna i ett byggplatsområde och trygga säkerheten genom att hänvisa till gång- och cykelvägar som leds runt byggarbetsplatsen.

Eftersom området till stor del fortfarande är en byggarbetsplats, är det extra viktigt att vara försiktig och uppmärksam, samt att ha god uppsikt över era barn.

Orienterings- och hänvisningsskyltar har satts upp i Annedal som tydligt visar vart man ska gå, och ett informationsbrev har skickas ut per post under december 2012 till samtliga hushåll i Annedal. Informationsbrevet har även satts upp i trapphusen.

Frågor

För frågor gällande er fastighet, så som parkering, innegård, sophantering etc. vänligen vänd er till respektive fastighetsägare.

Senast uppdaterad 22 februari 2013