Mer än en typ av projekt Bromma, Annedal

Bromma, Annedal

Om projektet

Annedal omvandlas från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel. Området avgränsas av Bällstavägen i söder, Ulvsundavägen och Solvalla travbana i väster, Bällstaån i norr och Tappvägen i öster.

Annedal ingår i stadsutvecklingsområdet Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda som utmärks av att de ligger i bra kollektivtrafik nära läge på gammal industrimark.

Området har vuxit fram med en blandad bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler, arbetsplatser samt parker och torg.

Varför?

Annedal ska bli en del av en sammanhållen region mellan Stockholm, Sundbyberg och Solna. 5000 personer planeras bo i en stadsdel som präglas av aktivitet, rekreation, valfrihet och parker.

Vad?

I Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, har Annedal vuxit fram och inrymmer bostäder för cirka 5000 personer, en ny grundskola (6-årsverksamhet till årskurs 6) och ett flertal förskolor.

Annedal har planerats med barnen i åtanke. Mitt i området ligger Annedalsparken med pulkaåkning, bollplan, gungor, plaskdamm och ett stort område avsett för picnic och samvaro m.m. I anslutning till parken finns en fin skog att leka i, med berghällar och skogspartier med klätterträd.

Nu läggs de sista pusselbitarna till ett nätintill färdigställt Annedal. Upprustning av Bällstavägen pågår fram till hösten 2017.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Besqab, Trifam Fastighets AB, Borätt, ByggVesta, Einar Mattsson, Erik Wallin, Folkhem, JM, Järntorget, HEBA Fastighets AB, NCC, PEAB, Reinhold Gustafsson Förvaltning AB, Seniorgården, Skanska, SKB, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Veidekke, Viktor Hanson och Värmdö Bygg.

När?

Spaden sattes i marken 2008 med markförberedande arbeten. Bostäderna började byggas 2009 och sedan 2011 har inflyttning pågått vartefter bostadsproduktionen färdigställts.

Större delen av området är klart med undantag för den bostadsbyggnation som pågår i Linaberg, öster om Tappvägen samt nya bostäder och verksamhetslokaler som byggs inom fastigheten Baltic 8.

Bällstavägen vid Annedal rustas upp med ny gång- och cykelbana, fler övergångsställen och upprustade busshållplatser. Satsningen bidrar till att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och tillgängligheten i området. Arbetet pågår till hösten 2017.

Slutligen kommer ett torg - Bullerbytorget att byggas vid Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020.

Påverkan i närområdet

Arbeten pågår i området i under vardagar kl. 7-22. De arbeten som bullrar mest utförs i huvudsak under vardagar kl. 7-19.

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Gatorna i området är viktiga transportvägar. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 30 augusti 2017

Karta med positionen för Bromma, Annedal utmarkerad
Se Bromma, Annedal på kartsidan
Lat N 59º 21' 57" Lon E 17º 56' 46"
Se Bromma, Annedal i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott och lek, picnic och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.

 • Planering

  Beskrivning

  Stadens arbeten från och med 2008 innehåller markförberedelser, sprängningsarbeten, breddning av Bällstaån med mera. Bostadsbyggandet startade under hösten 2009 och har haft kontinuerliga inflyttningar i takt med att husen färdigställs.

 • Genomförande

  2020

  Just nu

  Större delen av bostadsproduktionen i Annedal är färdigställd liksom allmänna platser som parker, gator och torg. Mariehällsskolan startade sin verksamhet i augusti 2014.

  Bostadsproduktion pågår i Linaberg, väster om Tappvägen samt inom fastigheten Baltic 8 vid Annedalsvägen.

  Bällstavägen vid Annedal rustas upp och arbetet beräknas pågå till hösten 2017.

  Nästa steg

  Ett aktivitetstorg (Bullerbytorget) kommer att byggas i anslutning till Mariehällsskolan. Beräknad byggstart är hösten 2020. (Området används i dag som arbetsetableringsområde för Baltic 8)

 • Klart

  2020

Kontakt