Frågor och svar

Vilka delar ingår i programmet?

Programområdet ligger runt Stockholmsmässan, Huddingevägen och Magelungsvägen. Det sträcker sig mot Örby i öster, Örby slott i norr, Älvsjö centrum i väster och Hagsätra i söder.

Varför ett program för Älvsjö och Örby?

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, är Älvsjö utpekad som en av stadens tyngdpunkter. Älvsjös centrala och goda kommunikationsläge ger möjlighet att utveckla knutpunkten ytterligare.

Det är ett stort område som kräver ett helhetsperspektiv, och strategiska ställningstaganden bör utredas i ett tidigt skede.

Vad är syftet med programmet?

Syftet med programmet är att ta fram ett förslag till strukturplan som möjliggör att området blir en integrerad del av staden och bidrar till att stärka och utveckla Älvsjö som tyngdpunkt. Området ska bli tätt, tryggt och livfullt. Målet är att skapa en stadsdel med ett stort antal bostäder, arbetsplatser och service för att möjliggöra en attraktiv blandstad.

Vilka utgångspunkter har programarbetet?

Förslaget tar utgångspunkt i översiktsplanens strategier:

 1. Satsa på attraktiva tyngdpunkter
 2. Koppla samman stadens delar
 3. Främja en levande stadsmiljö i hela staden
Vad innebär förslaget?

Det finns inget förslag till program ännu. Datum för programsamråd är ännu inte fastställt.

Hur många bostäder planeras?

Totalt planeras 7 000-10 000 lägenheter och ett stort antal arbetsplatser. Dessutom fokuserar arbetet på utveckling av verksamheter, parkanläggningar och plats för rekreation.

Hur kan jag medverka?

Planprocessen omfattar flera skeden. Läs mer om planprocessen på http://vaxer.stockholm.se/stadsbyggnadsprocessen

Vi är inne i ett tidigt skede i processen som kallas programskedet. Den 12 juni 2013 hölls ett informationsmöte för allmänheten.

Under våren 2015 genomförde staden en så kallad dialog- och visionsprocess med medborgare, föreningar, näringsliv och berörda förvaltningar inom staden.

Under kommande program- och detaljplaneskeden genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Vad har hänt och vad händer härnäst i programmet?
 • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden februari 2012.
 • En förstudie för att ta reda på förutsättningarna togs fram under 2013.
 • Informationsmöte genomfördes 12 juni 2013.
 • I början av 2014 utökades uppdraget från 4 500 bostäder till 7-10 000 bostäder.
 • Under 2014 och 2015 togs ett antal utredningar fram och möten hölls med befintliga aktörer inom programområdet.
 • Exploateringsnämnden fattade den 29 januari 2015 ett reviderat utredningsbeslut.
 • Under våren 2015 genomförde staden en så kallad dialog- och visionsprocess med medborgare, föreningar, näringsliv och berörda förvaltningar och kommuner.
 • Arbetet har under 2015 och 2016 fortsatt med övergripande utredningar om bland annat lokala och regionala trafikfrågor, farligt gods och översvämningsrisk. Under hösten 2016 pågår utredningar om ledningar i området.

Senast uppdaterad 30 januari 2017